Сучасні законодавчі підходи, пов’язані з подоланням корупційних впливів у сфері іноземного інвестування та банківської діяльності в Україні


Ключові слова: корупція; законодавча діяльність; інвестиції; банківські установи; запобігання; суб’єкти корупційних діянь; верховенство права; юридична відповідальність

Анотація

У статті здійснено аналіз змісту законодавчої діяльності України, пов’язаної зі сферою іноземного інвестування та роботи банківських установ в умовах корупційних ризиків, а також розроблено науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вирішення існуючих у зв’язку з цим проблем

Посилання

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : Алерта, 2019. 80 с.
2. Запобігання корупції : підручник / Б. М. Головкін, О. Г. Колб, В. Ф. Оболенцов та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2019. 296 с.
3. Головатий С. Коментар до документа Венеціанської Комісії «Доповідь про правовладдя» («Report on the rule of law») : ухвалений на 86-му пленарному засіданні 25–26 березня 2011 р. : довідкове видання. Страсбург-Київ : Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія). Доповідь про правосуддя, 2011. С. 35–40.
4. Доповідь про правосуддя : довідкове видання. Страсбург-Київ : Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія), 2011. 91 с. (укр. та анг. мови).
5. Теорія держави і права : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. За ред. О. В. Петришина. Харків : Право, 2014. 368 с.
6. Кельман М. С., Катуха О. С., Коваль І. М. Загальна теорія держави і права : підручник / за заг. ред. д. ю. н., проф. М. С. Кельмана. Тернопіль : ТОВ Терно-граф, 2018. 804 с.
7. Кримінально процесуальний кодекс України : офіц. текст. Київ : Алерта, 2017. 292 с.
8. Закон України «Про запобігання корупції» : офіційний текст. Київ : Алерта, 2018. 76 с.
9. Про внесення змін і доповнень у Закон України «Про режим іноземного інвестування» : Закон України від 31.06.2016 р. № 1390-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 531.
10. Великий тлумачний словник української мови / укл. О. Єрошенко. Донецьк : Глорія Трейд, 2012. 767 с.
11. Беньковський С. Ю. Соціально-правове призначення контролю за діяльністю державних органів. Формування пенітенціарної системи України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Одеса, 05 травня 2012 р.). Одеса : Управління ДПтС України; Одеська держ. ун-т внутр. справ; Міжнародний гуманіт. ун-т, 2012. С. 19–23.
12. Про державну статистику : Закон України від 17.09.1992 р. № 2614-ХІІ. URL : http://zakon2.rada/qov.ua/law/show/2614-12/.
13. Булыко А. Н. Большой словарь иностранных слов. 3-е изд., испр., перераб. Москва : Мартин, 2010. 704 с.
14. Правова статистика підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, Ю. О. Левченко та ін.; за заг. ред. професора О. М. Джужи. Київ : Атіка, 2014, 448 с.
15. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 р. № 794-VІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18 (дата звернення: 12.12.2019).

References
Holovkin, B., Kolb, O. (2019). Zapobihannia koruptsii. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Holovatyi, S. (2011). Komentar do dokumenta Venetsianskoi Komisii «Dopovid pro pravovladdia» («Report on the rule of law») : ukhvalenyi na 86-mu plenarnomu zasidanni 25-26 bereznia 2011 roku. Strasburh-Kyiv: Yevropeiska komisiia «Za demokratiiu cherez pravo» (Venetsianska komisiia). Dopovid pro pravosuddia [in Ukrainian].
Petryshyn, O., Pohrebniak, V. (2014). Teoriia derzhavy i prava. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Kelman, M. S., Katukha, O. S., Koval, I. M. (2018). Zahalna teoriia derzhavy i prava. Ternopil: TOV Terno-hraf [in Ukrainian].
Benkovskyi, S. Yu. (2012). Sotsialno-pravove pryznachennia kontroliu za diialnistiu derzhavnykh orhaniv. Formuvannia penitentsiarnoi systemy Ukrainy: materialy nauk.-prakt. konf. (m. Odesa, 05 travnia 2012 roku). Odesa: Upravlinnia DPtS Ukrainy; Odeska derzh. un-t vnutr. sprav; Mizhnarodnyi humanit. un-t, 19-23 [in Ukrainian].
Dzhuzha, O. M., Vasylevych, V. V. (2014). Pravova statystyka. Kyiv: Atika [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати цю статтю:
Колб, Р. (2019). Сучасні законодавчі підходи, пов’язані з подоланням корупційних впливів у сфері іноземного інвестування та банківської діяльності в Україні. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 158-167. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.15
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право