Спірні аспекти традиційних підходів до визначення предмета правового регулювання


Анотація

У статті на основі положень загальної теорії права уточнюються поняття правового регулювання, його предмета та видів. Обґрунтовується, що предмет правового регулювання є основною підставою не тільки поділу правових норм на галузі права, а й визначення їхніх назв. Привертається увага до того, що правильний з методологічного погляду поділ правових норм на норми матеріального і норми процесуального права у правовій науці помилково використовується й як критерій поділу галузей права на галузі матеріального та процесуального права, що й зумовило появу таких галузей як цивільно-процесуальне, кримінально-процесуальне та господарсько-процесуальне право, які супроводжуються відповідними кодексами. Автори доводять, що оскільки змістом предмета правового регулювання вказаних галузей права фактично є правовідносини, які складаються в ході судочинства, що випливає з відповідних матеріально-правових відносин, то саме тому вказані кодекси мали б іменуватися кодексами судочинства, що у повній мірі стосується й цивільного процесуального права та відповідного кодексу.

Посилання

1. Дзера О. В. Вступ до цивільного права. Цивільне право України. Підручник. У 2-х кн. Кн. 1. Київ : Юрінком Інтер, 2002. С. 19–23.
2. Керимов Д. А. Философские проблемы права. Москва : Наука, 1972. С. 297.
3. Котюк І. І. Основи теорії судового пізнання. Загальнотеоретичні аспекти : навчальний посібник. Ч. 1. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2012. С. 22.
4. Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. Київ : Юрінком Інтер, 2002. С. 9–10.
5. Советский гражданский процесс. Под ред. М. А. Гурвича. Москва : Высшая школа, 1975. С. 4.
6. Штефан М. Й. Цивільний процес. Підручник. Київ : Ін Юре, 1997. С. 10.

References
Dzera, O. V. (2002). Vstup do tsyvilnoho prava. Tsyvilne pravo Ukrainy. Kn. 1. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
Kerimov, D. A. (1972). Filosofskiye problemy prava. Moskva: Nauka [in Russian].
Kotiuk, I. I. (2012). Osnovy teorii sudovoho piznannia. Zahalnoteoretychni aspekty. Ch. 1. Kyiv: VPTs “Kyivskyi universytet” [in Ukrainian].
Dzera, O. V., Kuznietsova, N. S. (Red.). (2002). Tsyvilne pravo Ukrainy. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
Gurvich, M. A. (Red.). (1975). Sovetskiy grazhdanskiy protsess. Moskva. Vysshaya shkola [in Russian].
Shtefan, M. I. (1997). Tsyvilnyi protses. Pidruchnyk. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Котюк, О., & Середа, Ю. (2021). Спірні аспекти традиційних підходів до визначення предмета правового регулювання. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 65-74. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.06
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень