Про деякі практичні аспекти кримінологічної характеристики злочинів, вчинених у сфері виконання покарань України


Анотація

У статті з’ясовано сутність і зміст кримінологічної характеристики злочинів, які мають місце в органах та установах виконання покарань, а також доведено їх практичну значущість для сфери виконання покарань та запобігання рецидивної злочинності в цілому в Україні.

Посилання

1. Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань: кримінологічна характеристика та запобігання : навч. посібник / за ред. д. ю. н., проф. О. Г. Колба. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. 444 с.
2. Дані про чисельність засуджених та ув’язнених, які тримаються у кримінально-виконавчих установах та слідчих ізоляторах України станом на 01.07.2019 року. URL: https://kvs.gov.ua/2019/harakteristika/01.07.2019.pdf. (дата звернення: 03.02.2020).
3. Некоторые показатели деятельности уголовно-исполнительной системы МВД Украины в 1991 году: Информ. бюллетень. Киев: ГУИН МВД Украины, 1992. 28 с.
4. Про виведення Державного департаменту України з питань виконання покарань з підпорядкування МВС України: Указ Президента України від 12 березня 1999 року. № 248/99. Офіційний вісник України. 1999. № 11. Ст. 24.
5. Оперативно-службова та виробничо-господарська діяльність органів і установ виконання покарань України у 1999 році: Інформ. бюлетень. Київ : ДДУПВП, 2000. № 4. 84 с.
6. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 грудня 2010 року. Офіційний вісник України. 2010. № 94. Ст. 3334.
7. Про діяльність підрозділів охорони, нагляду і безпеки кримінально-виконавчих установ у 2010 році : Інформ. бюлетень. Київ: ДПтС України, 2011. Кн. 1. 70 с.
8. Кримінологічні та оперативно-розшукові засади запобігання злочинам і правопорушенням, що вчиняються персоналом виправних колоній : Монографія. / О. Г. Колб, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.; за заг. ред. д. ю. н., проф., член-кореспондента НАПНрУ В. В. Коваленка. Київ: Атіка, 2011. 367 с.
9. Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів управління Міністерства юстиції : постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 348. Офіційний вісник України. 2016. № 44. Ст. 111.
10. Про стан правопорядку, ізоляції та нагляду, діяльність підрозділів охорони, пожежної безпеки та воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України у 2016 році : інформ. бюлетень. Київ: Департамент ДКВС Міністерства юстиції України, 2017. 34 с.
11. Концепція про реформування (розвиток) пенітенціарної системи України, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року. Урядовий кур’єр. 22.09.2017 р. № 178.
12. Лопоха В. В. Запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України : дис… канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ: Інститут адвокатури України, 2016. 224 с.
13. Годлевська-Коновалова А. В. Запобігання злісній непокорі вимогам адміністрації установи виконання покарань : автореф… дис. канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ: Класичний приватний університет, 2019. 20 с.
14. Кримінологія : підручник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. О. М. Джужи. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 416 с.
15. Шкуро В. В. Кримінологічна характеристика та протидія суїцидальності як фоновому для злочинності явищу : дис… канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків: ХНУВС, 2016. 250 с.
16. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : У 3 кн. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.
17. Колб О. Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам : дис… докт. юрид. наук : 12.00.08. Київ: НАВС України, 2007. 513 с.
18. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : затв. наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року № 2823/5. Офіційний вісник України, 2018. №70. 285 с.

References
Kolb, O. (red.). (2019). Koruptsiini ta inshi zlochyny, shcho vchyniaiutsia u sferi vykonannia pokaran: kryminolohichna kharakterystyka ta zapobihannia. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kondor» [in Ukrainian].
Kolb, O., Dzhuzha, O., Vasylevych, V. (2011). Kryminolohichni ta operatyvno-rozshukovi zasady zapobihannia zlochynam i pravoporushenniam, shcho vchyniaiutsia personalom vypravnykh kolonii. Kyiv: Atika, [in Ukrainian].
Lopokha, V. V. (2016). Zapobihannia zlochynam, shcho vchyniaiutsia personalom vypravnykh kolonii Ukrainy (dys… kand. yuryd. nauk). Kyiv: Instytut advokatury Ukrainy [in Ukrainian].
Hodlevska-Konovalova, A. V. (2019). Zapobihannia zlisnii nepokori vymoham administratsii ustanovy vykonannia pokaran. (Avtoref … dys. kand. yuryd. nauk). Kyiv: Klasychnyi pryvatnyi universytet [in Ukrainian].
Dzhuzhа, O. M. (red.). (2002). Kryminolohiia. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
Shkuro, V. V. (2016). Kryminolohichna kharakterystyka ta protydiia suitsydalnosti yak fonovomu dlia zlochynnosti yavyshchu. (Dys… kand. yuryd. nauk). Kharkiv: KhNUVS [in Ukrainian].
Zakaliuk, A. P. (2007). Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka. Kyiv: Vydavnychyi Dim «In Yure» [in Ukrainian].
Kolb, O. H. (2007). Ustanova vykonannia pokaran yak sub’iekt zapobihannia zlochynam (dys… dokt. yuryd. nauk). Kyiv: NAVS [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати цю статтю:
Колб, Р. (2020). Про деякі практичні аспекти кримінологічної характеристики злочинів, вчинених у сфері виконання покарань України. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 224-231. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.22
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право