Про деякі особливості обов’язків установ банківської системи України, що стосуються засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю


Анотація

У статті, на підставі результатів аналізу змісту визначених у законі обов’язків для установ банківської системи України, що стосуються засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, визначено їх особливості та проблеми реалізації на практиці, а також запропоновані науково обґрунтовані шляхи щодо їх вирішення по суті.

Посилання

1. Янчук О. Сучасний стан та перспективи реалізації наглядової та пенітенціарної пробації. Інститут пробації в Україні : сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали міжнар. кр. столу (Київ, 16 квітня 2019 року). Київ : Нац. акад. прокур. України, 2019. С. 189–195.
2. Кримінально-виконавче право України : підручник / О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. д. ю. н., проф. О. М. Джужи. Київ : Атіка, 2010. 75 с.
3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко, В. В. Черней. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.
4. Конституція України : чинне законодавство станом на 16 січня 2019 року : Офіц. пакет. Київ : Алерта, 2019. 80 с.
5. Кримінальний кодекс України : прийнятий 5 квітня 2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.
6. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 15. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. Упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова. Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2011. С. 254-262.
7. Кримінально-виконавчий кодекс України. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : чинне законодавство із змінами та допов. на 16 лютого 2019 року : Офіц. тексти. Київ : Алерта, 2019. 220 с.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий 13 квітня 2012 року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
9. Теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін., за ред. О. В. Петришина. Харків : Право, 2014. 368 с.
10. Виступ начальника управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури України Сіверця Вячеслава. Інститут пробації в Україні : сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали кр. столу (Київ, 16 квітня 2019 року). Київ : Нац. акад. прокур. України, 2019. С. 14-20.
11. Яковець І. Недосконалість законодавства і практики його застосування як перепона ефективної реалізації покладених на органи пробації завдань. Інститут пробації в Україні : сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали кр. столу (Київ, 16 квітня 2019 року). Київ : Нац. акад. прокур. України, 2019. С. 179–188.
12. Кримінально-виконавчий кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. д. ю. н., проф. В. В. Коваленка, д. ю. н., проф. А. Х. Степанюка. Київ : Атіка, 2012. 492 с.
13. Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55. Офіційний вісник України. 2018. №23. Ст. 770.
14. Кодекс законів України про працю : прийнятий 10 грудня 1971 року № 322-VІІІ. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1971. Додаток до №50. Ст. 375.
15. Про практику розгляду судами трудових спорів : постанова Пленуму Верховного суду України від 6 листопада 1992 року № 9. Дебет-Кредит (Галицькі контракти).2008. № 29. С. 279.
16. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення від 29 липня 1993 року № 58. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93 (дата звернення: 11.10.2020).
17. Про захист персональних даних : Закон України від 1 червня 2010 року № 2297-VІ. Урядовий кур’єр. 07.07.2010. № 122.
18. Про пробацію : Закон України від 5 лютого 2015 року № 160-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 93.
19. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005. № 2713-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 30. Ст. 409.
20. Про затвердження Типового положення про уповноважений орган з питань пробації та Типового положення про сектор ювенальної пробації : наказ Міністерства юстиції України від 18.08.2017 № 2649/5. Офіційний вісник України. 15.09.2017. № 72.
21. Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі : наказ Міністерства юстиції України від 29 січня 2019 року № 272/5. Офіційний вісник України. 19.02.2019. № 14.
22. Кожухов В. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Інститут пробації в Україні : Сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали міжнар. кр. столу (Київ, 16 квітня 2019 року). Київ : Нац. акад. прокур. України, 2019. С. 102–104.
23. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. О. Єрошенко. Донецьк : ТОВ «Глорія Трейд», 2012. 864 с.
24. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 20 вересня 2018 року / за заг. ред. Лошицького М. В. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. 784 с.
25. Правові висновки Верховного Суду в кримінальному судочинстві після реформи правосуддя. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. 512 с.
26. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VІІ. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
27. Степанюк А. Х. Процесуальні аспекти доктрини кримінально-виконавчого права. Вибрані праці (уклад. К. А. Автухов). Харків : Право. 2017. С. 584–599.
28. Кримінологія : підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головкіна, М. В. Валуйський та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2014. 440 с.

References
Yanchuk, O. (2019). Suchasnyi stan ta perspektyvy realizatsii nahliadovoi ta penitentsiarnoi probatsii. Instytut probatsii v Ukraini: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku : materialy mizhnar. kr. stanu (Kyiv, 16 kvitnia 2019 roku). Kyiv: Nats. akad. prokur. Ukrainy, 189-195 [in Ukrainian].
Dzhuzha, O. (Red.). (2010). Kryminalno-vykonavche pravo Ukrainy [Criminal-executive law of Ukraine]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].
Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary of the Criminal Code of Ukraine]. D. S. Azorov, V. K. Hryshchuk, A. V. Savchenko, V. V. Cherneia. Kyiv: Yurinkom Inter (2018) [in Ukrainian].
Petryshyn, O. (Red.). (2014). Teoriia derzhavy i prava [The theory of state and law] Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Yakovets, I. (2019). Nedoskonalist zakonodavstva i praktyky yoho zastosuvannia yak perepona efektyvnoi realizatsii pokladenykh na orhany probatsii zavdan [The imperfection of legislation and practice of its application as an obstacle to the effective implementation of tasks entrusted to bodies of probation]. Instytut probatsii v Ukraini : suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku : materialy kr. stolu (Kyiv, 16 kvitnia 2019 roku). Kyiv: Nats. akad. prokur. Ukrainy, 179-188 [in Ukrainian].
Kovalenko, V., Stepaniuk, A. (Red.). (2012). Kryminalno-vykonavchyi kodeks Ukrainy : Naukovo-praktychnyi komentar [The Criminal-Executive Code of Ukraine: Scientific and Practical Commentary]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].
Kozhukhov, V. (2019). Vykonannia pokarannia u vydi pozbavlennia prava obiimaty pevni posady abo zaimatysia pevnoiu diialnistiu [Execution of punishment in the form of deprivation of the right to occupy certain positions or engage in certain activities]. Instytut probatsii v Ukraini: Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku : materialy mizhnar. kr. stolu (Kyiv, 16 kvitnia 2019 roku). Kyiv : Nats. akad. prokur. Ukrainy, 102-104 [in Ukrainian].
Yeroshenko, O. (ukl.). (2012). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Donetsk: TOV «Hloriia Treid» [in Ukrainian].
Loshytskiy, M. (Red.). (2018). Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary of the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv : Vydavnychyi dim Profesional» [in Ukrainian].
Stepaniuk, A. (2017). Protsesualni aspekty doktryny kryminalno-vykonavchoho prava. Vybrani pratsi [Processal aspects of the doctrine of criminal-executive law. Selected Works]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Holina, V. (Red.). (2014). Kryminolohiia [Criminology]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Колб, Р. (2021). Про деякі особливості обов’язків установ банківської системи України, що стосуються засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 42-53. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.04
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право