Про роль і місце національного банку України у системі суб’єктів запобігання кримінальним правопорушенням


Анотація

У даній науковій статті з’ясовано сутність і соціально-правову природу Національного банку України у системі суб’єктів запобігання кримінальним правопорушенням, а також визначено його роль та розроблено науково обґрунтовані заходи, спрямовані на підвищення рівня ефективності зазначеної діяльності.

Посилання

1. Шпек Р. Проблеми розкриття злочинів у банківській сфері. Інтернет-портал FinPost. URL: http://finpost.com.ua/news/5429 (дата звернення: 04.01.2021).
2. Анатомія кіберзлочину: ключові тренди 2020 року. Експертний центр з прав людини. URL: https://ecpl.com.ua/news/anatomiia-kiber-zlochynu (дата звернення: 04.01.2021).
3. Відкрито справу щодо 9 млрд. грн., зібраних через банк «Аркада». Фінансовый клуб. URL: https://finclub.net/ua/news/vidkryto-spravu-shchodo-9-mlrd-hrn-zibranykh-cherez-bank-arkada.html (дата звернення: 04.01.2021)
4. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-ХІV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 29. Ст. 238.
5. Про бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. № 1150-20. Офіційний вісник України. 2021. №25. Ст. 1151.
6. Олійничук О. Банківські картки як об’єкт шахрайства: стан і протидія явищу. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Вип. 1(9). С. 91–94.
7. Глотов М. Як захистити свої гроші на картці. Інтернет-видання «Українська правда». URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2015/07/8/549843/ (дата звернення: 04.01.2021).
8. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу: постанова Правління Національного банку України від 17.08.2012. №346. Офіційний вісник України. № 72. Ст. 2906.
9. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 р. № 65. Офіційний вісник України. № 62. Ст.1920.
10. Що робить НБУ для боротьби з шахрайством. Інтернет-портал FinPost. URL: http://finpost.com.ua (дата звернення: 04.01.2021).
11. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. О. Єрмоленко. Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2012. 864 с.
References
Shpek, R. Problemy rozkryttia zlochyniv u bankivskii sferi. Internet-portal FinPost. URL: http://finpost.com.ua/news/5429 (data zvernennya: 04.01.2021).
Oliinychuk, O. (2017). Bankivski kartky yak ob’iekt shakhraistva: stan i protydiia yavyshchu. Aktualni problemy pravoznavstva, 1(9), 91-94.
Hlotov, M. Yak zakhystyty svoi hroshi na karttsi. Internet-vydannia «Ukrainska pravda». URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2015/07/8/549843/ (data zvernennya: 04.01.2021).
Yermolenko, O. (ukl.). (2012). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Donetsk: TOV «Hloriia Treid».
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати цю статтю:
Колб, Р. (2021). Про роль і місце національного банку України у системі суб’єктів запобігання кримінальним правопорушенням. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 86-91. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.07
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право