Національний банк України як суб’єкт запобігання кримінальним правопорушенням


Анотація

У даній статті здійснено аналіз змісту законодавчих актів, які регулюють діяльність Національного банку України та визначають його зміст у контексті запобігання кримінальним правопорушенням у зазначеній галузі суспільних відносин, а також запропоновано науково обґрунтовані заходи, спрямовані на усунення існуючих у зв’язку з цим проблем

Посилання

1. Рішення Конституційного Суду України «У справі за конституційним зверненням Київської міської ради, професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про офіційне тлумачення терміну «законодавство») від 09 липня 1998 року № 12-пр/98. Офіційний вісник України. 1998. № 32. Ст. 1209.
2. Уткіна О. В. Система управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: Автореф. дис. … канд. економ. наук: 08.00.08. Київ: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», 2019. 22 с.
3. Мельник С. С. Виявлення та запобігання фінансовому шахрайству у забезпеченні фінансової безпеки комерційних банків: Автореф. дис. … канд. економ. наук: 08.00.08. Київ: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», 2019. 22 с.
4. Сысоева А., Эюбов З., Фошкин А. Анализ рынка больших данных в банковской сфере. Финансовая жизнь. 2017. № 1. С. 32-35.
5. Герасимов О. В. Протидія злочинності у банківській сфері: Автореф. дис. … канд. економ. наук: 12.00.08. Харків: Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, 2019. 18 с.
6. Кримінологія: навч. посібник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужи. Київ: Атіка, 2009. 312с.
7. Колб Р. О. Банківська установа як суб’єкт запобігання злочинам: автореф.дис. …канд.юрид.наук: 12.00.08. Запоріжжя: КПУ, 2021. 20 с.
References
Utkina, O. V. (2019). Systema upravlinnia bankivskymy ryzykamy lehalizatsii dokhodiv, otrymanykh zlochynnym shliakhom. (Avtoref. dys. … kand. ekonom. nauk). Kyiv: Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Universytet bankivskoi spravy».
Melnyk, S. S. (2019). Vyiavlennia ta zapobihannia finansovomu shakhraistvu u zabezpechenni finansovoi bezpeky komertsiinykh bankiv (Avtoref. dys. … kand. ekonom. nauk). Kyiv: Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Universytet bankivskoi spravy».
Sysoeva, A., Eiubov, Z., Foshkyn, A. (2017). Analyz rыnka bolshykh dannykh v bankovskoi sfere. Fynansovaia zhyzn, 1, 32-35.
Herasymov, O. V. (2019). Protydiia zlochynnosti u bankivskii sferi (Avtoref. dys. … kand. ekonom. nauk). Kharkiv: Kharkiv. nats. un-t imeni V. N. Karazina.
Kryminolohiia: navch. posibnyk / O. M. Dzhuzha, V. V. Vasylevych, O. H. Kolb ta in.; za zah. red. d-ra yuryd. nauk, prof. O. M. Dzhuzhy. Kyiv: Atika, 2009. 312s.
Kolb, R. O. (2021). Bankivska ustanova yak sub’iekt zapobihannia zlochynam: (Avtoref. dys. …kand.yuryd.nauk). Zaporizhzhia: KPU.
Опубліковано
2021-10-20
Як цитувати цю статтю:
Колб, О., & Колб, Р. (2021). Національний банк України як суб’єкт запобігання кримінальним правопорушенням. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (2), 33-41. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.2.04
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право