Іноземне інвестування як одне із джерел наповнення бюджету Пенсійного фонду України та шляхи запобігання правопорушенням у цій сфері


Ключові слова: інвестиція; Пенсійний фонд; соціальне забезпечення; кримінальне правопорушення; запобігання; корупційні ризики; суспільно небезпечні наслідки.

Анотація

У статті з’ясовано зміст і сутність інвестиційної діяльності в Україні як одного із джерел формування Державного бюджету та інших сфер соціального забезпечення населення з урахуванням корупційних ризиків і вірогідності вчинення кримінальних правопорушень у сучасних умовах життєдіяльності нашої держави, а також розроблені науково обґрунтовані заходи, спрямовані на вирішення існуючих проблем з означених питань.

Посилання

1. Сакс Дж., Ларден Б. Макроэкономика. Глобальный подход ; пер. с англ. Москва : Дело, 1996. 564 с.
2. Україна та міжнародна інтеграція. Роль і місце прокуратури у цих процесах : навч.-метод. рекомендації / Дзюрило А. Р., Колб О. Г., Зародюк З. А. та ін.; за заг. ред. к. ю. н., доцента Колба О. Г. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2002. 52 с.
3. Бєлорус О. Імперативи стратегічного розвитку України в умовах глобалізації. Політична думка. 2001. № 4. С. 63–68.
4. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 29. Ст. 367.
5. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.
6. Кулик О. Г. Сучасна кримінальна ситуація в Україні: тенденції і прогноз. URL : http://www. nbuv. gov. ua (дата звернення: 08.12.2019).
7. Шостко О. Ю. Стан протидії корупції в Україні. Запобігання корупції : підручник / за заг. ред. д. ю. н., проф. Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2019. С. 36–40.
8. Корупційна злочинність в Україні : сучасний стан, детермінанти та запобігання : навч. посіб. / В. В. Василевич, О. М. Джужа, О. Г. Колб та ін.; за ред. проф. О. М. Джужи та доц. Е. В. Расюка. Київ : ФОП Маслаков, 2018. 340 с.
9. Запобігання корупції : підручник / Б. М. Головін, О. Г. Колб, В. Ф. Оболенцов та ін.; за заг. ред. Б. М. Головіна. Харків : Право, 2019. 296 с.
10. Виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки : методичні рекомендації / Никифорчук Д. Й., Колб О. Г., Томма Р. П. та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. 70 с.
11. Конституція України : офіційний текст. Київ : Алерта, 2019. 80 с.
12. Про міжнародні договори : Закон України від 22.12.1993 р. № 3767 (втратив чинність на підставі Закону України від 29.06.2004 р. № 1906-ІV). Відомості Верховної Ради України. 2004. № 50. Ст. 540.
13. Погребняк С. П. Співвідношення міжнародного і національного права. Теорія держави і права / підручн. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смординський та ін.; за ред. О. В. Петришина. Харків : Право, 2014. С. 185–187.
14. Закон України «Про запобігання корупції» : офіц. текст. Київ : Алерта, 2018. 76 с.
15. Шостко О. Ю. Антикорупційна політика держави : кримінально-правові та кримінологічні аспекти / О. Ю. Шостко, Ю. П. Дзюба. Питання боротьби зі злочинністю. 2011. Вип. 21. С. 60–68.
16. Про майдан 2013–2014 р. р. Незламні / уклад. Медвідь В. Луцьк : Твердиня, 2014. 122 с.
References
Saks, Dzh., Larden, B. (1996). Makroekonomika. Globalnyj podhod. Moskva: Delo [in Russian].
Dzyurilo A. R., Kolb, O. G., Zarodyuk Z. A. (2002). Ukrayina ta mizhnarodna integraciya. Rol i misce prokuraturi u cih procesah. Luck: PP Ivanyuk V. P. [in Ukrainian].
Byelorus, O. (2001). Imperativi strategichnogo rozvitku Ukrayini v umovah globalizaciyi. Politichna dumka, 4, 63–68 [in Ukrainian].
Shostko, O. Yu. (2019). Stan protidiyi korupciyi v Ukrayini. Zapobigannya korupciyi. Harkiv: Pravo [in Ukrainian].
Dzhuzha, O. M. (Red.). (2018). Korupcijna zlochinnist v Ukrayini: suchasnij stan, determinanti ta zapobigannya. Kiyiv: FOP Maslakov [in Ukrainian].
Golovin, B. M., Kolb, O. G., Obolencov, V. F. (2019). Zapobigannya korupciyi : pidruchnik. Harkiv: Pravo [in Ukrainian].
Nikiforchuk, D. J., Kolb, O. G., Tomma, R. P. (2018). Viyavlennya ta pripinennya diyalnosti organizovanih zlochinnih grup u sferi ekonomiki. Kiyiv: Nac. akad. vnutr. sprav [in Ukrainian].
Petrishin, O. V. (red.). (2014). Teoriya derzhavi i prava. Harkiv: Pravo [in Ukrainian].
Shostko, O. Yu. (2011). Antikorupcijna politika derzhavi : kriminalno-pravovi ta kriminologichni aspekti. Pitannya borotbi zi zlochinnistyu, 21, 60–68 [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати цю статтю:
Колб, О., & Дучимінська, Л. (2019). Іноземне інвестування як одне із джерел наповнення бюджету Пенсійного фонду України та шляхи запобігання правопорушенням у цій сфері. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 135-144. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.13
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право