ПРО ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ


  • О. Колб
  • І. Колб
Ключові слова: виконання-відбування покарання, кримінально-виконавча діяльність, місця позбавлення волі

Анотація

У статті здійснено науковий аналіз історичних етапів реформування сфери виконання покарань України, починаючи з 1917 р. до сьогодні, а також визначено головні тенденції, що склалися за цей період та обумовлюють необхідність видозміни змісту кримінально-виконавчої діяльності на сучасному етапі.

Посилання

1. Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 654. Офіційний вісник України. 2017. № 78. Ст. 2401.
2. Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції: постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 348. Офіційний вісник України. 2016. № 44. Ст. 1620.
3. Куценко С. І. Перспективи розвитку національної політики у сфері виконання покарань в контексті реформування системи органів юстиції України. Актуальні проблеми захисту прав людини, що перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: зб. матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовтня 2018 р.). Київ: Ін-т кримін.-викон. служби, ФОП Кандиба Т. П. 2018. С. 126–129.
4. Запобігання злочинам, що вчиняються персоналом ДКВС України у сфері виконання покарань : монографія / А. В. Савченко, О. Г. Колб, В. Я. Конопельський та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрУ Коваленка В. В. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2017. 526 с.
5. Радов Г. О. Роль та місце пенітенціарної системи в структурі державного управління України. Проблеми пенітенціарної теорії і практики. 1997. № 2. С. 5–10.
6. Теорія держави і права: підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Петришина. Харків : Право. 2014. 368 с.
7. Сучасна кримінально-виконавча політика України : моногр. 2-ге вид. випр. і переробл. / Колб О. Г., Захаров В. П., Кондратішина В. В. та ін. ; за заг. ред. О. Г. Колба. Луцьк : ПП В.П. Іванюк, 2008. 210 с.
8. Кримінально-виконавче право України: підруч. / О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі. Київ : Атіка, 2010. 752 с.
9. Козловский М. Ю. Пролетарская революция и уголовное право. Пролетарская революция и право. 1918. № 1. С. 21–26.
10. Саврасов Л. М. Преступник и наказание в текущий переходной период. Пролетарская революция и право. 1918. № 2. С. 21–22.
11. Крыленко Н. В. Выступление на I Всероссийском съезде работников пенитенциарного дела (18–24 октября 1923 г.): Стенографический отчет. Москва: Всероссийская юстиция, 1923. С. 13–14.
12. Бойко І. Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ–ХХ ст.) : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 408 с.
13. Росси Ж. Справочник по ГУЛАГУ в 2-х частях. Москва : Просвет, 1991. Ч. 1: изд. 2-е, доп. 726 с.
14. Зубков А. И., Калинин Ю. И., Сысоев В. Д. Пенитенциарные учреждения в системе Министерства юстиции России : История и современность. Москва : Норма, 1998. 322 с.
15. Гель А. П. Кримінально-виконавче право України : навч. посіб. / Гель А. П., Сємаков Г. С., Яковець І. С. ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 624 с.
16. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца ХІХ – начала ХХІ века: учеб. для вузов / под ред. А. И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Норма, 2005. 720 с.
Опубліковано
2019-05-19
Як цитувати цю статтю:
Колб, О., & Колб, І. (2019). ПРО ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 137-145. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/268
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право