Щодо змісту понять «інформаційна зброя» та «інформаційний тероризм» – як джерел посягань на національну безпеку України


Анотація

У статті розглянуто питання, що стосуються застосування різноманітних інформаційних технологій при здійсненні посягань на основи національної безпеки України, та розроблені у зв’язку з цим науково обґрунтовані заходи, спрямовані на запобігання зазначеному суспільно-небезпечному явищу, з урахуванням існуючих на сьогодні потенційних та реальних загроз національним інтересам України.

Посилання

1. Біфуркація. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 12.02.2021).
2. Банк Р. О. Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України: теоретико-правовий аспект. Інформація і право. 2016. № 1 (16). Ст. 110–116.
3. Наратив. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 12.02.2021).
4. Митко А. М., Кольцова І. І. Інформаційний тероризм як інструмент впливу на інформаційний конформізм в глобальному середовищі. Політичне життя. 2018. № 2. С. 135-139.
5. Конформність. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 12.02.2021).
6. Лабенко Л. В. Інформаційний тероризм: поняття та ознаки. Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). Одеса: Фенікс, 2010. С. 195–198.
7. Герасименко К. С. Сучасні ознаки загроз «інформаційного тероризму». Форум права. 2009. № 3. С. 162–166.
8. СБУ оголосила про підозру відомому проросійському пропагандисту Шарію. Служба безпеки України. Офіційний сайт. URL: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-oholosyla-pro-pidozru-vidomomu-prorosiiskomu-propahandystu-shariiu (дата звернення: 12.02.2021).
9. Після відключення «каналів Медведчука» утричі краще стали дивитися канал Мураєва «Наш». Детектор медіа. URL: https://detector.media/rinok/article/184618/2021-02-05-pislya-vidklyuchennya-kanaliv-medvedchuka-utrychi-krashche-staly-dyvytysya-kanal-muraieva-nash/ (дата звернення: 12.02.2021).
10. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм)»: проєкт. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67568 (дата звернення: 12.02.2021).
11. Кримінальний кодекс України: прийнятий 05 квітня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст.131.

References
Bank, R. O. (2016). Informatsiinyi teroryzm yak zahroza natsionalnii bezpetsi Ukrainy: teoretyko-pravovyi aspekt. Informatsiia i pravo, 1 (16), 110-116.
Mytko, A. M., Koltsova, I. I. (2018). Informatsiinyi teroryzm yak instrument vplyvu na informatsiinyi konformizm v hlobalnomu seredovyshchi. Politychne zhyttia, 2, 135-139.
Labenko, L. V. (2010). Informatsiinyi teroryzm: poniattia ta oznaky. Materialy Mizhnar. konf. (m. Odesa, 22-23 zhovtnia 2010 roku). Odesa: Feniks, 195-198.
Herasymenko, K. S. (2009). Suchasni oznaky zahroz «informatsiinoho teroryzmu». Forum prava, 3, 162-166.
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати цю статтю:
Колб, О., & Пирожик, О. (2021). Щодо змісту понять «інформаційна зброя» та «інформаційний тероризм» – як джерел посягань на національну безпеку України. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 39-48. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.03
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право