Сучасна політика у сфері виконання покарань України: зміст та особливості


Анотація

У статті визначено сутність і зміст сучасної державної політики у сфері виконання покарань і пробації України, а також встановлені її особливості та розроблені науково обґрунтовані заходи, спрямовані на удосконалення форм її реалізації на законодавчому та практичному рівнях, з урахуванням діючих на сьогодні державних стратегій та концепцій реформування органів та установ виконання покарань.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. О. Єрошенко. Донецьк : ТОВ «Глорія Трейд», 2012. 864 с.
2. Керняневич-Танасійчук Ю. В. Кримінально-виконавча політика України : монографія. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. 336 с.
3. Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С., Шкута О. О. Доктрина пенітенціарного права України : монографія. Київ : ВД «Дакор», 2017. 236 с.
4. Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 654-Р. Урядовий кур’єр. 2017 р. № 178. 20 вересня. С. 8–9.
5. Булыко А. Н. Большой словарь иностранных слов. 35 тысяч слов. Изд. 3-е, испр., перераб. Москва : Мартин, 2010. 704 с.
6. Радов Г. О. Першочергові проблеми пенітенціарної політики України на сучасному етапі. Проблеми пенітенціарної теорії і практики. 1996. № 1. С.12–16.
7. Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Урядовий кур’єр. 2018. № 132. 18 липня С. 2–5.

References
Yeroshenko, O. (ukl.). (2012). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Donetsk : TOV «Hloriia Treid» [in Ukrainian].
Kernianevych-Tanasiichuk, Yu. V. (2019). Kryminalno-vykonavcha polityka Ukrainy. Ivano-Frankivsk: Prykarpat. nats. un-t im. Vasylia Stefanyka [in Ukrainian].
Bohatyrov, I. H., Puzyrov, M. S., Shkuta, O. O. (2017). Doktryna penitentsiarnoho prava Ukrainy. Kyiv: VD «Dakor» [in Ukrainian].
Bulyko, A. N. (2010). Bolshoi slovar ynostrannykh slov. 35 tysiach slov. Yzd. 3-e. Moskva : Martyn [in Russian].
Radov, H. O. (1996). Pershocherhovi problemy penitentsiarnoi polityky Ukrainy na suchasnomu etapi. Problemy penitentsiarnoi teorii i praktyky, 1, 12–16 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Колб, О., & Дучимінська, Л. (2020). Сучасна політика у сфері виконання покарань України: зміст та особливості. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 55-64. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.05
Розділ
Актуальна тема номера