Стан наукового дослідження проблеми покарання у виді довічного позбавлення волі


Анотація

У статті розкрито стан наукового дослідження проблеми виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Автором доведено, що сучасна тенденція розвитку вітчизняного кримінального і кримінально-виконавчого законодавства засвідчує поступовий процес гуманізації суспільних відносин у сфері виконання і відбування покарань у виді довічного позбавлення волі, що спирається на європейську модель відбування засудженими цього виду покарання в установах максимального рівня безпеки.

Посилання

1. Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби України. Державна кримінально-виконавча служба України: сайт. URL: https://kvs.gov.ua/important-info/for-public/ (дата звернення: 01.12.2020).
2. Бaрaш Є. Ю. Зaгaльні тенденції гумaнізaції тa перспективи пенітенціaрної пробaції щодо довічного позбaвлення волі. Вісник Aсоціaції кримінaльного прaвa Укрaїни. 2015. № 1 (4). С. 344–354.
3. Малярчук Н. В., Мороз М. В. Довічне позбaвлення волі: недоліки виконaння покaрaння. Юридичний вісник. 2018. № 4 (49). С. 182–188.
4. Спільна програма комісії Європейських співтовариств : Ради Європи у галузі реформи правової системи, місцевого самоврядування та правоохоронної системи України. Доповідь про місії експертів Ради Європи в Україну, у червні та серпні 1996 року. Страсбург – Київ : Правовий директорат Ради Європи, 1996. 92 с.
5. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права : прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН (резолюція № 2200 А (ХХІ). Збірник міжнародно-правових актів та угод з питань діяльності пенітенціарних установ і поводження з в’язнями. Київ : Вид-во «АННА-Т», 2008. С. 27–45.
6. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/501/2015 (дата звернення: 19.02.2019).
7. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 (дата звернення: 19.12.2019).
8. Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 654-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80 (дата звернення: 19.12.2019).
9. Журaвський В. С., Гaцелюк В. О. Довічне позбавлення волі: недоліки виконання покарання. Нaукові зaписки Інституту зaконодaвствa Верховної Рaди Укрaїни. 2015. № 1. С. 75–81.
10. Мостепанюк Л. О. Довічне позбавлення волі як вид кримінального покарання: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2005. 196 с.
11. Царюк С. В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки: дис. ... канд. юрид. наук. Дніпропетровськ, 2009. 230 с.
12. Хорошун О. В. Кримінально-виконавча характеристика довічного позбавлення волі: дис. ... канд. юрид. наук. Дніпропетровськ, 2012. 234 с.

References
Barash, Ye. Yu. (2015). Zagalni tendenciyi gumanizaciyi ta perspektivi penitenciarnoyi probaciyi shodo dovichnogo pozbavlennya voli. Visnik Asociaciyi kriminalnogo prava Ukrayini, 1 (4), 344–354 [in Ukrainian].
Malyarchuk, N. V., Moroz, M. V. (2018). Dovichne pozbavlennya voli: nedoliki vikonannya pokarannya. Yuridichnij visnik, 4 (49), 182–188 [in Ukrainian].
Zhuravskij, V. S., Gacelyuk, V. O. (2015). Dovichne pozbavlennya voli: nedoliki vikonannya pokarannya. Naukovi zapiski Institutu zakonodavstva Verhovnoyi Radi Ukrayini, 1, 75–81 [in Ukrainian].
Mostepanyuk, L. O. (2005). Dovichne pozbavlennya voli yak vid kriminalnogo pokarannya (dis. ... kand. yurid. nauk). Kiyiv [in Ukrainian].
Caryuk, S. V. (2009). Kriminalno-vikonavcha harakteristika zasudzhenih, yaki vidbuvayut pokarannya u vipravnih koloniyah maksimalnogo rivnya bezpeki (dis. ... kand. yurid. nauk). Dnipropetrovsk [in Ukrainian].
Horoshun, O. V. (2012). Kriminalno-vikonavcha harakteristika dovichnogo pozbavlennya voli (dis. ... kand. yurid. nauk). Dnipropetrovsk [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Марчук, В. (2021). Стан наукового дослідження проблеми покарання у виді довічного позбавлення волі. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 164-172. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.15
Розділ
Трибуна молодого вченого