Залялова І.М. ПОДАРУНОК МЕДИЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ ЯК ФОРМА ПІДКУПУ


ПОДАРУНОК МЕДИЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ ЯК ФОРМА ПІДКУПУ

  • І. М. Залялова Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: корупція, медичний працівник, неправомірна вигода, підкуп, подарунок, подяка.

Анотація

Проаналізовано особливості нормативно-правового регулювання питання щодо одержання подарунка медичним працівником. Визначаються ос-новні ознаки «подарунка» та його відмінність від «неправомірної вигоди». Формулюються пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Біографія автора

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби

Посилання

1. Залялова І. М. Кримінологічний портрет працівника підприємства, устано-ви чи організації, що одержав неправомірну вигоду. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2017. № 1. С. 156–161. URL: https://visnykpau.com/index.php/ journal/article/view/60/28 (дата звернення: 18.01.2018).
2. Скулиш Є. Д. Концептуальні проблеми корупції: аналіз ситуації в країнах на стадії їх трансформаційного переходу до ринкової економіки. Боротьба з організова-ною злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2007. Вип. 15. С. 60–68. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=boz_2007_15_7 (дата звернення 11.01.2018).
3. Осадчий В. І. Кримінально-правова характеристика та кваліфікація підкупу працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України). Юридичний вісник. 2015. № 2(35). С. 145–151.
4. Загиней З. Медичний працівник як спеціальний суб’єкт пасивного підкупу. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 1.(39). С. 67–73. URL: http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/data/issues-2015/Visnyk-NAPU_1_2015.pdf (дата зве-рнення: 20.01.2018).
5. Якимова С. В. Про систематизацію ознак неправомірної вигоди як предме-та підкупу за кримінальним кодексом України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. 2015. № 813. С. 292–298.
6. Дудоров О. О., Зеленов Г. М. Правова еквілібристика, або про відмежування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з надан-ням публічних послуг, від адміністративних корупційних правопорушень. Вісник За-порізького національного університету. Серія: Юридичні науки. 2012. № 1 (І). С. 92–99. URL: http://law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-1-2012-1/15.pdf (дата звернення: 20.01.2018).
7. Киричко В. М. Проблема розмежування кримінальної відповідальності за порушення заборон щодо одержання неправомірної вигоди й подарунків, шляхи її вирішення. Проблеми законності. 2017. Вип. 138. С. 118–131.
8. Ярмиш Н. Про співвідношення одержання неправомірної вигоди з одер-жанням забороненого подарунка. Вісник прокуратури. 2016. № 6. С. 48–54.
9. Семигіна Т., Грига І., Степурко Т. Подарунок лікарю – корупція чи подяка?. Віче. 2011. № 19. URL: https://scholar.google.com/scholar?cluster=1178214353472891317 &hl=uk&newwindow=1&as_sdt=0,5&sciodt=0,5 (дата звернення: 20.01.2018).
10. Роуз-Екерман С. Корупція та урядування. Причини наслідки та зміни / Ко-кізюк С., Ткачук Р. (пер.). Київ : К. І. С, 2004. 296 с.
11. Гражданский кодекс Республики Беларусь : от 7 декабря 1998 г. № 218-3. URL: http://etalonline.by/?type=text®num=HK9800218#scrollInto#&Chapter=32 (дата звернення: 20.01.2018).
12. Гражданский кодекс Республики Молдова : от 06.06.2002 № 1107 : (с изм. и доп. по сост. на 01.04.2018) [Електронний ресурс]. URL: http://lex.justice.md/ru/ 325085/ (дата звернення: 20.01.2018).
13. Гражданский кодекс Республики Казахстан : от 27 декабря 1994 г. № 269-XII : (с изм. и доп. по сост. на 24.05.2018). URL: https://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=1006061#pos=0;0 (дата звернення 20.01.2018).
14. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-Ф3 : (ред. от 18.04.2018). URL: https://www.zakonrf.info/gk/575/ (дата звернення 20.06.2018).
15. Вирок Червоноградського міського суду Львівської обл. : від 28.03.2018 р., судова справа № 459/145/18. ЄРДР : веб-сайт
Опубліковано
2018-10-10
Як цитувати цю статтю:
Залялова, І. (2018). Залялова І.М. ПОДАРУНОК МЕДИЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ ЯК ФОРМА ПІДКУПУ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 89-95. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/129
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право