Про необхідність використання Україною позитивного досвіду США з питань розбудови системи інформаційної безпеки


Анотація

У статті розглянуті питання, пов’язані з необхідністю створення в Україні ефективної національної системи забезпечення інформаційної безпеки держави за зразком такої країни, НАТО, як США. Зокрема, проаналізовано нормативно-правові акти США у цій сфері суспільних відносин та позитивний досвід з означених питань, а також запропоновані науково обґрунтовані заходи щодо вирішення означеної проблематики.

Посилання

1. Грицун О. О. Міжнародно-правове забезпечення міжнародної інформаційної безпеки. Дис. на здоб. наук, ступеня к.ю.н., спец. 12.00.11.КНУ імені Тараса Шевченка. Київ, 2016. 233 с.
2. Колб О. Г., Пирожик О. В., Дучимінська Л. М., Колб P. O., Кухарчук Д. С.. Про зміст і соціально-правову природу деяких джерел, що посягають на національну безпеку України. Ділектологія: монографія. Під заг. ред. І. М. Копотуна, С. В. Пєткова, P. Polian. Куновіце: Академія ГУСПОЛ: 2020, Т. 3. С. 78-115.
3. Жигалкин Ю. Доказательства вмешательства России в выборы президента США. Радіо Свобода. URL: https://www.svoboda.org/a/usa-russia-indictment/29044968.html (дата звернення: 03.06.2021).
4. Бусол О. Ю. Інформаційна безпека США: законодавче регулювання та перспективи співпраці для України. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2988:informatsijna-bezpeka-ssha-zakonodavche-regulyuvannya-ta-perspektivi-spivpratsi-dlya-ukrajini&catid=8&Itemid=350 (дата звернення: 30.05.2021).
5. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security. Resolution adopted by the General Assembly on 8 December 2005. № 60/45. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/490/30/PDF/N0549030.pdf?OpenElement (дата звернення: 02.06.2021).
6. National Security Strategy of the United States of America. Washington. 2010, may. 52 p. White House. URL: https://www.archives.gov/presidential-libraries/archived-websites (дата звернення: 01.06.2021).
7. Шамрай В. О. Інформаційна безпека як складова національної безпеки України. Центр досліджень проблем комп’ютерної злочинності. URL: http://www.crime-research.ru/library/Shamray.htm (дата звернення: 02.06.2021).
8. Баранов А. А. Информационный суверенитет или информационная безопасность. Нац. безпека і оборона. 2001. № 1. С. 70-76.
9. Забара І. М. Інститут міжнародної інформаційної безпеки: правові аспекти. Правова інформатика. 2014. № 1 (41). С. 64-71.
10. Statement by the President on the White House Organization for Homeland Security. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/statement-president-white-house-organization-homeland-security-and-counterterrorism (дата звернення: 04.06.2021).
11. National Strategy to Secure Cyberspace. February 2003. URL: https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/cyberspace_strategy.pdf (дата звернення: 05.06.2021).
12. US-CERT: Understanding Hidden Threats: Rootkits and Botnets. URL: https://www.us-cert.gov/ncas/tips (дата звернення: 06.06.2021).
13. Довгопол Я. Що і як сказав Трамп Конгресу? Російське питання. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2184991-so-i-ak-skazav-tramp-kongresu.html (дата звернення: 03.06.2021).

References
Gritsun, O. O. (2016). International legal support of international information security. (Dis. Theses). Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv.
Kolb, O. G., Pirozhik, O. V., Duchyminskaya, L. M., Kolb, P. O., Kukharchuk, D. S. (2020). Dilectology. Under the general. ed. I. M. Kopotun, S. V. Petkova, P. Polian. Kunowice: HUSPOL Academy. Vol. 3.
Busol, O. Y. US information security: legislation and prospects for cooperation for Ukraine. Vernadsky National Library of Ukraine Center for Social Communications Research. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2988:informatsijna-bezpeka-ssha-zakonodavche-regulyuvannya-ta-perspektivi-spivpratsi-dlya-ukrajini&catid=8&Itemid=350 : 30.05.2021).
Shamray, V. O. Information security as a component of national security of Ukraine. Computer Crime Research Center. URL: http://www.crime-research.ru/library/Shamray.htm (access date: 02.06.2021).
Baranov, A. A. (2001). Information sovereignty or information security. Nat. security and defense, 1, 70–76.
Zabara, I. M. (2014). Institute of International Information Security: legal aspects. Legal informatics, 1 (41), 64-71.
Dovgopol, J. What and how did Trump say to Congress? The Russian question. Ukrinform. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2184991-so-i-ak-skazav-tramp-kongresu.html (access date: 03.06.2021).
Опубліковано
2021-10-20
Як цитувати цю статтю:
Пирожик, О. (2021). Про необхідність використання Україною позитивного досвіду США з питань розбудови системи інформаційної безпеки. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (2), 64-73. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.2.07
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право