МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ


  • V. Marchenko Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: електронне урядування, механізм, органи виконавчої влади, електронні послуги, портал

Анотація

У статті звернено особливу увагу на неефективність сучасного механізму впровадження електронного урядування в Україні, і виявлені основні його недоліки. Проаналізовані основні підходи до розробки та вдосконалення механізму електронного урядування, у тому числі з урахуванням вимог і стандартів Європейського Союзу. Запропоновані основні напрямки модернізації механізму впровадження електронного урядування в органах виконавчої влади України.

Посилання

1. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. №27-28. Ст. 181.
2. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.: Закон України від 09.01.2007 р. № 537-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 12. Ст. 102.
3. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Роз-порядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2250-р. URL.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80/ed20110926.
4. План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення дер-жавного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування / В. Афанасьєва, А. Вишневський (кер. авт. колективу), Р. Гекалюк [та ін.]; під заг. ред. Т. Мотренка. Київ: Центр адаптації держа-вної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. 320 c.
5. Агамірзян І. Світовий досвід реалізації концепції електронного уряду. URL.: https://www.microsoft.com/Ukraine/Government/Analytics/WorldExperience/Default.mspx
6. Європейський досвід нормативно-проектного забезпечення розвитку інфор-маційного суспільства: висновки для України: аналітична доповідь. Київ, 2014. 76 с.
7. Семенченко А. І. Механізми державного управління у сфері електронного уря-дування. Студії з архівної справи та документознавства. 2012. Т. 20. С. 109-113.
8. Про схвалення Концепції розвитку системи надання електронних послуг в Україні: Проект Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL.: http://dknii.gov.ua/ sites/default/files/koncepciya_rozvytku_e-poslug.pdf
9. European Interoperability Framework (EIF) for European public services. URL.: http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_annex_ii_eif_en.pdf
10. The Green Paper on the Electronic Governance in Ukraine. URL.: http://etransformation.org.ua/2014/11/24/355/.
11. Электронное правительство Республики Казахстан. URL.: http://egov.kz/cms/ ru/information/about/help-elektronnoe-pravitelstvo.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Marchenko, V. (2017). МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 39-47. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/35
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень