ФІНАНСОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ


  • I. Pyvovar Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: публічний фонд коштів, державний позабюджетний фонд, державний соціальний позабюджетний фонд, фінансові правовідносини

Анотація

Внаслідок узагальнення загальноправових та фінансово-правових доктринальних підходів встановлено комплекс сутнісних ознак фінансово-правових відносин у сфері функціонування державних позабюджетних соціальних фондів. Запропоновано визначення поняття даних правовідносин.

Посилання

1. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 808 с.
2. Макух О. В. Публічні фонди як фінансово-правова категорія. Вісник Черні-вецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2014. Вип. 4. С. 76‒88.
3. Шафигуллин Э. Н. Финансово-правовые основы обязательного пенсионного страхования. Российская юстиция. 2010. № 5. С. 12–13.
4. Годин А. М., Горегляд В. П., Подпорина И. В. Бюджетная система Российской Федерации: учебник. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К, 2009. 627 с.
5. Государственные и муниципальные финансы: учебник / под общ. ред. И. Д. Мацкуляка. Изд. 2-е, доп. и перераб. М.: Изд-во РАГС, 2007. 640 с.
6. Фінансове право: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П. Гетманець; Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колесник та ін. Харків: Екограф, 2015. 500 с.
7. Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П Финансовое право: учеб. пособ. для сту-дентов юр. вузов и факультетов. Харьков: Легас, 2003. 360 с.
8. Фінансове право: підручник / за ред. М. П. Кучерявенка. Харків: Право, 2013. 400 с.
9. Ногина О. А. Государственные внебюжетные фонды в составе бюджетной системы России: проблемы правового регулирования: монографія. М.: Статут, 2012. 462 с.
10. Правове регулювання страхової діяльності: навч. посіб. / О. П. Гетманець, О. М. Шуміло, Т. В. Колєснік та ін.; за ред. О. П. Гетманець, О. М. Шуміла. 2-ге вид., із змінами. Харків: Вид-во «Право», 2014. 400 с.
11. Якуша Н. В. Комплексність правового регулювання відносин соціального страхування. Вороновські читання (Фінансове право: сучасний стан та перспективи): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 жовт. 2016 р.) / редкол.: А. П. Гетьман, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін. Київ: Асоціація фінансового права України, 2016. С. 287‒291.
12. Стрельников В. В. Финансово-правовые отношения в сфере страхования. Журнал российского права. 2006. № 2. С. 51–53.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Pyvovar, I. (2017). ФІНАНСОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 97-105. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/46
Розділ
Цивільне право і цивільний процес; cімейне право; міжнародне приватне право