Правові аспекти середньострокового бюджетного планування з використанням програмно-цільового методу


Ключові слова: програмно-цільовий метод, правове забезпечення, бюджетна сфера, державна цільова програма

Анотація

Стаття присвячена комплексному аналізу умов правового регулювання середньострокового бюджетного планування з використанням програмно-цільового методу. У цьому контексті звертається увага на державні цільові програми, на проблемні аспекти перспективного планування, а також порівнюються відповідні підходи до вказаного питання в Україні та в країнах з розвиненою економікою. Обговорюється можливість використання міжнародного досвіду для удосконалення чинного правового регулювання у бюджетній сфері в умовах її реформування. Пояснюється доцільність подальшого розвитку в Україні правового регулювання саме середньострокового і стратегічного бюджетного планування, а також державних цільових програм як ефективних інструментів для розв’язання чинних і перспективних завдань держави

Посилання

1. Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 р. № 538-р / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/538-2002-%D1%80 (дата звернення: 10.10.2019).
2. Запатріна І. В., Лебеда Т. Б. Програмно-цільовий метод бюджетів у контексті стратегічного та середньострокового планування. Фінанси України. 2006. № 10. С. 18–31.
3. Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 774-р / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80 (дата звернення: 10.10.2019).
4. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 142-р / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80 (дата звернення: 10.10.2019).
5. Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування: Закон України від 23.03.2017 р. № 1974-VIII / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1974-19 (дата звернення: 10.10.2019).
6. Стратегія реформування державного управління Уrраїни на період до 2021 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1102-р) / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1102-2018-%D1%80#n11 (дата звернення: 10.10.2019).
7. Берназюк І. М. Державні цільові програми як стратегічні акти Кабінету України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. Т. 2. № 2. С. 17–20.
8. Микитюк І. С. Бюджетне планування як елемент управління бюджетом. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 22 (1). С. 230–234.
9. Moynihan D. United States / Moynihan D., Beazley I. Toward Next-Generation Performance Budgeting: Lessons from the Experiences of Seven Reforming Countries. Directions in Development Public Sector Governance. Washington: World Bank, 2016. P. 143–159. URL: http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0954-5 (дата звернення: 10.10.2019).
10. Government Performance Results Act of 1993. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m#h7 (дата звернення: 10.10.2019).
11. Government Performance Results Modernization Act of 2010. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr2142enr/pdf/BILLS-111hr2142enr.pdf (дата звернення: 10.10.2019).
12. America First. A Budget Blueprint to Make America Great Again // Office of Management and Budget. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/11/2018_blueprint.pdf (дата звернення: 10.10.2019).
13. Примаченко Л. В. Сполучені Штати Америки. Світові моделі державного управління: досвід для України / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка, П. І. Крайніка, Х. М. Дейнеги. Київ : НАДУ, 2012. С. 457–482.
14. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2820 (дата звернення: 10.10.2019).
15. Consolidated versions of the Treaty on European Union and on the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union. 30 March 2010. Volume 53. № C 83. P. 1–388. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EN (дата звернення: 10.10.2019).
16. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. Офіційний вісник Європейського Союзу. 2010. 30 березня. № С 83. С. 1–388. URL: http://old.minjust.gov.ua/file/23491.docx (дата звернення: 10.10.2019).
17. Баклан О.В. Напрями розвитку правової системи Європейського Союзу та держав – членів ЄС: співвідношення, правові та економічні тенденції, вплив Лісабонського договору. Вісник Центральної виборчої комісії. 2014. № 2 (29). С. 89–92.
18. The Stability and Growth Pact. URL: https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08
-a58a-d4686a3e68ff/d251a863-9ebf-4537-8b92-a036334ae094 (дата звернення: 10.10.2019).
19. Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028&categorieLien=cid (дата звернення: 10.10.2019).
20. Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States / Official Journal of the European Union. 23 November 2011. Volume 54. № L 306. P. 41–47. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0085&from=EN (дата звернення: 10.10.2019).
21. The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/20399/st00tscg26_en12.pdf (дата звернення: 10.10.2019).

References
Zapatrina, I. V., Lebeda, T. B. (2006). Prohramno-tsilovyi metod biudzhetiv u konteksti stratehichnoho ta serednostrokovoho planuvannia. Finansy Ukrainy, 10, 18–31 [in Ukrainian].
Bernaziuk, I. M. (2017). Derzhavni tsilovi prohramy yak stratehichni akty Kabinetu Ministriv Ukrainy. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii, 2, 2, 17-20 [in Ukrainian].
Mykytyuk, I. S. (2014). Biudzhetne planuvannia yak element upravlinnia biudzhetom. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 22 (1), 230–234 [in Ukrainian].
Moynihan, D. (2016). United States. Moynihan D., Beazley I. Toward Next-Generation Performance Budgeting: Lessons from the Experiences of Seven Reforming Countries. Directions in Development Public Sector Governance. Washington: World Bank. 143–159 [in English].
Prymachenko, L. V. (2012). Spolucheni Shtaty Ameryky. Svitovi modeli derzhavnoho upravlinnia: dosvid dlia Ukrainy / za zah. red. Yu.V. Kovbasiuka, S.V. Zahorodniuka, P.I. Krainika, Kh.M. Deinehy. Kyiv: NADU. 457-482 [in Ukrainian].
Baklan, O. V. (2014). Napriamy rozvytku pravovoi systemy Yevropeiskoho Soiuzu ta derzhav – chleniv YeS: spivvidnoshennia, pravovi ta ekonomichni tendentsii, vplyv Lisabonskoho dohovoru. Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii, 2 (29), 89–92 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-04-05
Як цитувати цю статтю:
Романенко, Є. (2020). Правові аспекти середньострокового бюджетного планування з використанням програмно-цільового методу. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 106-115. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.10
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право