Калатур М.В. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ УКРАЇНИ


  • М. В. Калатур Національна академія внутрішніх справ
Ключові слова: орган досудового розслідування, система органів досудо-вого розслідування, слідчий підрозділ, досудове розслідування.

Анотація

Узагальнено та проаналізовано теоретико-правові підходи до розуміння сутності поняття й системи органів досудового розслідування України. Дано авторське визначення понять «орган досудового розслідування» та «система органів досудового розслідування в Україні». Запропоновано для формування єдиного бачення досліджуваної проблеми й уніфікації вітчизняного законо-давства законодавчо закріпити ці поняття, внісши відповідні зміни до статті 2 Кримінального процесуального кодексу України.

Біографія автора

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук, доцент, докторант Національної академії внутрішніх справ

Посилання

1. Самодін А. В. Система органів досудового розслідування. Актуальні про-блеми досудового розслідування : тези доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 139–142.
2. Кримінальний процесуальний кодекс : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
3. Сисоєнко Г. І., Самодін А. В. Нові органи досудового розслідування в Украї-ні. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2015. № 5 (26). С. 117–126.
4. Гель А. П., Семаков Г. С., Кондракова С. П. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : МАУП, 2004. 272 с.
5. Пильгун Н. В., Бородін Є. В., Присяжнюк І. О. Досудове слідство як основна форма розслідування: питання реформування на сучасному етапі. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2012. № 3. С. 135–139.
6. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національ-ної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 лип. 2017 р. № 570 // База даних «Законодавство України» (БД «Законодавство України») / Верхо-вна Рада України (ВР України). URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0918-17 (дата звер-нення: 15.03.2018).
7. Про затвердження Положення про органи досудового розслідування Дер-жавної кримінально-виконавчої служби України : наказ Міністерства юстиції України від 04 лип. 2017 р. № 2166/5 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0822-17 (дата звернення: 15.03.2018).
8. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 берез. 1992 р. № 2229-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 382.
9. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 листоп. 2015 р. № 794-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 6. Ст. 55.
10. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1698-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 47. Ст. 2051.
11. Про роботу слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням по-даткового законодавства : форма № 1-СЛ // БД «Законодавство України» / ВР Украї-ни. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1401-17 (дата звернення: 10.03.2018).
12. Про Державну фіскальну службу України : постанова Кабінету Міністрів України від 21 трав. 2014 р. № 236 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF (дата звернення: 04.03.2018).
13. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
14. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового ро-зслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запо-біганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ Мініс-терства внутрішніх справ України від 07 лип. 2017 р. №575. Офіційний вісник України. 2017. № 67. Ст. 2019.
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати цю статтю:
Калатур, М. (2018). Калатур М.В. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ УКРАЇНИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 169-176. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/139
Розділ
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, ОРД