Самосьонок А. О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ


  • А. О. Самосьонок Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: професійна підготовка, персонал, спеціалізований навча-льний заклад, освітньо-кваліфікаційний рівень, стажування, тренінгові курси

Анотація

Із наукових та практичних позицій надано обґрунтування щодо доціль-ності існування спеціалізованих навчальних закладів, що здійснюють профе-сійну підготовку персоналу кримінально-виконавчої служби України. Здійс-нено аналіз сучасного стану професійної підготовки у порівнянні з міжнародною практикою підготовки тюремного персоналу та розглянуто можливі шляхи впровадження в українську систему зарубіжного досвіду професійної підготовки.

Біографія автора

Місце роботи автора

магістр права, начальник сектору з організації науково-дослідної роботи Інституту
кримінально-виконавчої служби

Посилання

1. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : закон України : від 02.03.2014 № 2713-IV. База даних «Законодавство України. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15 (дата звернення: 05.02.2018).
2. Щодо формування повноцінної системи підготовки пенітенціарного пер-соналу – головної умови практичних змін у Державній пенітенціарній службі України : роз’яснення Міністерства юстиції України від 11.07.2012. URL: http://cons.parus.ua/map/doc/0832BD822F/Formuvannya-povnotsinnoyi-sistemi-pidgotovki-penitentsiarnogo-personalu--golovna-umova-praktichnikh-zmin-u-Derzhavnii-penitentsiarnii-sluzhbi-Ukrayini.html (дата звернення: 25.01.2018).
3. Павлов В. Г. Кримінально-виконавчі засади забезпечення персоналом державної пенітенціарної служби України виконання покарань у виді позбавлення волі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Класичний приватний університет. Запоріж-жя, 2009. 230 с.
4. Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України : наказ Міністерства юстиції України : від 08.09.2015 № 1675/5 / Ligazakon : сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE27533.html (дата звернення: 28.01.2018).
5. Європейські пенітенціарні (в’язничні) правила : поточна редакція від 11.01.2006. /БД «Законодавство України. /ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032.6 (дата звернення: 29.01.2018).
6. Про пенітенціарну систему : проект закону України. URL: http://www.yagunov.in.ua/?p=682 (дата звернення: 25.01.2018).
7. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Державна пенітенціарна служба України та тюремна служба республіки Польща: вектори міжнародної співпраці. Рolukr : польсь-ко-український портал. URL: http://www.polukr.net/uk/blog/2016/06/derzavna-penitencjarna-sluzba-respubliki-polszcza/ (дата звернення: 27.01.2018).
8. Ministry of justice national administration of penitentiaries: job training. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre «Basarab I» : URL: http://www.ncoacademy.ro (дата звернення: 28.01.2018)
9. Vanglateenistus: Estonian prison service. College of Justice. URL: http://www.vangla.ee/en/news-and-numbers/estonian-prison-system-and-probation-supervision-yearbook (дата звернення: 27.01.2018).
10. Міністерство юстиції України. Офіційний сайт Державної кримінально-виконавчої служби. URL: http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index (дата звернення: 27.01.2018).
11. Catalan system of training. Artur Barrio Ricart, Marta Carrasco Moreno, Marta Ferrer Puig, Ignasi Jambrina Gato. Graphic design. 2013. №. 1–4. 63 с.
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати цю статтю:
Самосьонок, А. (2018). Самосьонок А. О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 143-151. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2018.1.01
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право