Захист прав неповнолітніх засуджених: ресоціалізаційний потенціал


Анотація

Стаття присвячена вивченню проблеми захисту прав засуджених як основної умови їх ресоціалізації. Доведено, що ресоціалізаційний потенціал включає: високий рівень рефлексії; розвинену функцію прогнозу та цілепокладання; соціально спрямовані ціннісні орієнтації; достатній рівень суб’єктності; досягаючу мотивацію та асертивну поведінку.

Посилання

1. Кримінально-виконавчий кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3–4, ст. 21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (дата звернення: 13.02.2020).
2. Парфанович І. І. Система виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми : навч. посіб. Тернопіль : ТИПУ, 2005. С. 176.
3. Сила Т. І. Міждисциплінарний зміст поняття «ресоціалізація». Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ, 2011. Т. ХІІІ. Ч. 1. С. 382–389.
4. Лютий В. П. Ресоціалізація неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Т.12. 2008. С. 197–204.
5. Максимова Н. Ю. Соціально-психологічні аспекти гуманізації судочинства та кримінально-виконавчої системи. Київ : ЗАТ «Віпол», 2005. 100 с.
6. Красілова Ю. М. Ціннісні орієнтації, цілепокладання та функція прогнозу підлітків-правопорушників. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (60), Issue : 135, 2017. Будапешт. С. 72–75.
7. Максимова Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. Київ : Либідь, 2011. 520 с.

References
Parfanovych, I. I. (2005). Systema vykhovnoi roboty z umovno zasudzhenymy nepovnolitnimy. Ternopil: TYPU [in Ukrainian].
Syla, T. I. (2011). Mizhdystsyplinarnyi zmist poniattia «resotsializatsiia». Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Kyiv, T. ХІІІ, 1, 382–389 [in Ukrainian].
Liutyi, V. P. (2008). Resotsializatsiia nepovnolitnikh, zvilnenykh vid vidbuvannia pokarannia z vyprobuvanniam. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi : zb. nauk. pr., 12, 197–204 [in Ukrainian].
Maksymova, N. Yu. (2005). Sotsialno-psykholohichni aspekty humanizatsii sudochynstva ta kryminalno-vykonavchoi systemy. Kyiv: ZAT «Vipol» [in Ukrainian].
Krasilova, Yu. M. (2017). Value orientations, goal setting, and the prediction function of delinquent adolescents. Science and Education a New Dimension.Pedagogy and Psychology, V (60), Issue: 135, 72–75 [in Hungarian].
Maksymova, N. Yu. (2011). Psykholohiia deviantnoi povedinky. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Максимова, Н., & Красілова, Ю. (2020). Захист прав неповнолітніх засуджених: ресоціалізаційний потенціал. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 81-89. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.08
Розділ
Актуальна тема номера