НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ ЯК СКЛАДОВА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


  • P. Churmantayev Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: освітній процес, концепції виховання, технології виховання, національно-патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання майбутніх офіцерів пенітенціарної служби України, національна свідомість, мета національно-патріотичного виховання

Анотація

У статті обґрунтовано науково-педагогічні засади підвищення ефективності національно-патріотичного виховання майбутніх офіцерів пенітенціарної служби України. Установлено, що національно-патріотичне виховання майбутніх офіцерів є інтегральною системою, складовою частиною виховного процесу Державної пенітенціарної служби України, ефективність якої може бути досягнена за умови формування національної свідомості, гідності, виховання поваги до Конституції України, її законодавства та державної символіки, наповнення національно-історичними надбаннями українського народу, кращими професійними традиціями.

Посилання

1. Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті: Закон України від 9 квіт. 2015 р. № 314-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 25.
2. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистсько-го) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки: Закон України із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 14 лип. 2015 р. № 595-VIII URL.: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150317.html. ‒ Назва з екра-на.
3. Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939‒1945 рр.: Закон України 9 квіт. 2015 р. № 315-VIII URL.: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150315.html.
4. Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно- патріотичного виховання дітей та молоді: Постанова Верховної Ради України від 12 трав. 2015 р. № 373-VII. Офіційний вісник України. 2015. № 41.
5. Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді: Указ Президента України від 12 черв. 2015 р. № 334. Офіційний вісник Пре-зидента України. 2015. № 14.
6. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016‒2020 роки: Указ Президента України від 13 жовт. 2015 р. № 580. URL.: zakon.rada.gov.ua/go/580/2015. ‒ Назва з екрана.
7. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно- патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 черв. 2015 р. № 641. Інформ. зб. та комент. Міністерства освіти і науки України. 2015. № 7. С. 70–95; № 8. С. 87‒95.
8. Про затвердження Плану заходів щодо посилення національно- патріоти-чного виховання дітей та учнівської молоді: Наказ Міністерства освіти і науки України від 27 жовт. 2014р. № 1232 URL.: http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/ 43521/http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/4 3521. ‒ Назва з екрана.
9. Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в сис-темі освіти: лист Міністерства освіти і науки України від 24 черв. 2015 р. № 1/9-302 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua. – Назва з екрана.
10. Аллен Р. Наука о жизни: пособие для учителей; пер. с англ. М.: Просвещение, 1981. 302 с.
11. Башляр Г. Новый рационализм; пер. с фр. М.: Прогресс, 1987. 376 с.
12. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и проведение; пер. с англ. М.: Мир, 1988. 248 с.
13. Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной инфор-мации; пер. с англ. М.: Прогресс, 1977. 412 с.
14. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 536 с.
15. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. Вид. 3-тє, доопрац. і доповн. Київ: Знання, 2008. 566 с.
16. Вінтоняк В. Ф., Богайчук В. Ж. Психолого-педагогічні аспекти формування патріотичної свідомості у курсантів вищих військових навчальних закладів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). Ч. ІІ. 2015. № 7 (296). С. 73‒80.
17. Гартман Ф. Жизнь Парацельса и сущность его учения:медицина, космоло-гия, антропология, пневматология, магия и колдовство, алхимия, астрология, фило-софия и теософия; пер. с англ. М.: Новый Акрополь, 1997. 288 с.
18. Глассер У. Школы без неудачников ; пер. с англ. М.: Прогресс, 1991. 184 с.
19. Жаровська О. П. Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету: автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Вінниця, 2015. 23 с.
20. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти: навч. посіб. Київ: Центр «Магістр-S» Творчої спілки вчителів України, 1996. 256 с.
21. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. / В. Яременко, О. Сліпушко. Т. 3. Київ: Аконіт, 1999. 927 с.
22. Райнін І. Л. Національно-патріотичне виховання як складова професійної освіти. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.). Харків, 2016. С. 13–19.
23. Роджерс К. Эмпатия; пер. с англ. Психология эмоций: тексты. М.: Мир, 1984. С. 136‒178.
24. Ятчук М. С. Зміни мотивації курсантів вищих навчальних закладів держав-ної пенітенціарної служби України у процесі навчання. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.). Харків, 2016. С. 72–74.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Churmantayev, P. (2017). НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ ЯК СКЛАДОВА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 227-336. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/71
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право