ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ГАРАНТІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ


  • Е. Позняк

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем екологічного виховання в умовах воєнного стану, запровадженого на території нашої держави в результаті російського вторгнення. Забезпечення екологічної безпеки, екологізація суспільних процесів та соціально-психологічної сфери людини, розвиток правових моделей відновлення порушених внаслідок воєнних дій екосистемних зв’язків у біосфері у рамках  правової, екологічної, психологічної, педагогічної та інших напрямів культури зазнають суттєвих трансформацій, адже зорієнтовані на правові й морально-етичні норми, в основі яких – відповіді на гуманітарні та екологічні виклики війни.

Метою даного дослідження є здійснення аналізу поняття, змісту та особливостей екологічного виховання, виявлення шляхів підвищення ефективності виховного процесу у зв’язку з розвитком еколого-правових знань та еколого-правовим просвітництвом, з удосконаленням екологічного законодавства, оновленням еколого-правової політики, посиленням національно-патріотичного виховання, з іншими чинниками суспільного розвитку. Для досягнення цієї мети досліджено наукові підходи представників, насамперед, правової сфери знань, а також положень екологічного та освітянського законодавства у сфері правового забезпечення екологічного виховання. Екологічне виховання розглядається як тривалий багатофакторний процес цілеспрямованого, систематичного та послідовного формування екологічної свідомості особистості, її екологічного стилю мислення, поглядів і переконань, екологічної культури та етики, необхідних екологічних, моральних, правових поглядів на природу та місце людини в ній, екологічно виваженої поведінки, активної екологічної позиції та відповідальності, набуття знань про природу й суспільство, який забезпечується систематичною педагогічною діяльністю та самоосвітою громадян упродовж їх життя у рамках екологічних та освітянських правовідносин.

Особливістю еколого-правового виховання, як складової екологічного виховання майбутніх правників, є необхідність формування у них еколого-правової культури, еколого-правової свідомості, екологічного стилю мислення, цілісного екологічного світогляду.

Посилання

1. Нормативно-правові акти наведено згідно з офіційним сайтом Верховної Ради України www.rada.gov.ua
2. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. Київ : Знання України, 2002. 598 с.
3. Андрейцев В.І. Екологічне право: курс лекцій: навч. посібник для юрид. фак. вузів. Київ : Вентурі, 1996. 208 с.
4. Кравченко С.Н. Соціально-психологічні аспекти правової охорони навколишнього середовища. Львів : Вища школа, 1988. 156 с.
5. Юрченко Л.І. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки : монографія. Київ : Вид. ПАРАПАН, 2008. 296 с.
6. Балюк Г.І. Правове забезпечення екологічної складової сталого розвитку: проблеми законодавчого регулювання, створення екологічної столиці світу та удосконалення екологічної освіти в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 92. С. 9–13.
7. Слепченко А. А. Забезпечення права на екологічну освіту громадян в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06: «земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2016. 18 с.
8. Краснова М.В. Методологічні засади сучасного екологічного права. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 92. С. 5 – 8.
9. Позняк Е.В. Еколого-правове виховання в Україні: проблеми ефективності та перспективи розвитку. Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка АПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. Сахарук. Київ : ДП «Прінт Сервіс», 2017. С. 422 – 429.
10. Слепченко А. А. Національно-патріотичне виховання як елемент екологічної освіти: правові аспекти. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ. конф. до 10-річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. М.І. Іншина, за редакцією проф. В. В. Носіка, доц. Т.Г. Ковальчук, ас. М.Б. Мельник. Київ : Освіта України, 2021. С. 293–295.
Опубліковано
2022-12-14
Як цитувати цю статтю:
Позняк, Е. (2022). ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ГАРАНТІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 34-43. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2022.3.03
Розділ
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо-ресурсне право