Питання кримінальної відповідальності та запобігання корупційним кримінальним правопорушенням у положеннях окремих міжнародних документів


Ключові слова: корупційні кримінальні правопорушення; корупція; хабарництво; конвенція; резолюція; декларація; модельний кодекс

Анотація

У статті розглянуто питання кримінальної відповідальності та запобігання корупційним кримінальним правопорушенням у положеннях окремих міжнародних документів – конвенцій, резолюцій, декларацій, модельних кодексів тощо. Встановлено, що основні міжнародні документи, які регулюють питання міжнародного співробітництва різних держав світу в сфері кримінальної відповідальності та запобігання корупційним кримінальним правопорушенням, були ухвалені у період з 1975 по 2010 рр., однак лише окремі з них ратифіковані Україною.

Посилання

1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 3514(ХХХ) «Меры против коррупции, практикуемой транснациональными и другими корпорациями, их посредниками и другими причастными к этому сторонами» от 11 декабря 1975 года / Генеральная Ассамблея – Тридцатая сессия. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/3514%28XXX%29.
2. Костенко Б. О., Хотієва Л. М., Вакудік М. І. Національна антикорупційна стратегія та її інституційне забезпечення : навч.-метод. матеріали. Київ : НАДУ, 2013. 68 с.
3. Соснін О. Про необхідність використання світового досвіду у боротьбі з корупцією у вітчизняній практиці. Віче. 2014. № 1–2. С. 16–18.
4. Міжамериканська конвенція проти корупції, що прийнята на третій пленарній сесії держав-членів Організації американських держав від 29 березня 1996 року.
5. Декларація Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16 грудня 1996 року (укр/рос).
6. О борьбе с коррупцией : модельный закон (принят на тринадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (постановление № 13-4 от 3 апреля 1999 года). Москва, 1999. 22 с.
7. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року; ратифікована Україною 04 лютого 2004 року.
8. Савченко А. В. Конвенція Африканського союзу про недопущення корупції та боротьбу з нею 2003 року: сутність кримінально-правових положень. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали ІV Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. Ч. 1. С. 192–196.
9. African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. Done at: Maputo. Date enacted: 2003-07-11. In force: 2006-08-05.
10. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року (укр/рос) (ратифікована Україною із заявами 18 жовтня 2006 року; набрання чинності для України: 1 січня 2010 року). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.
11. Савченко А. В. Положення кримінального права в Конвенції Ліги арабських держав про боротьбу з корупцією 2010 року. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 1. С. 131–135.
12. Arab Anti-Сorruption Convention. League of Arab States, General Secretariat, 2011. 19 p.

References
Kostenko, B. O., Hotiyeva, L. M., Vakudik, M. I. (2013). Nacionalna antikorupcijna strategiya ta yiyi institucijne zabezpechennya. Kiyiv [in Ukrainian].
Sosnin, O. (2014). Pro neobhidnist vikoristannya svitovogo dosvidu u borotbi z korupciyeyu u vitchiznyanij praktici. Viche, 1–2, 16–18 [in Ukrainian].
Savchenko, A. V. (2019). Konvenciya Afrikanskogo soyuzu pro nedopushennya korupciyi ta borotbu z neyu 2003 roku: sutnist kriminalno-pravovih polozhen. Realizaciya derzhavnoyi antikorupcijnoyi politiki v mizhnarodnomu vimiri : materiali IV Mizhnar. nauk.- prakt. konf. (Kiyiv, 12 grud. 2019 r.) : u 2 ch. / [redkol.: V. V. Chernyej, S. D. Gusaryev, S. S. Chernyavskij ta in.]. Kiyiv: Nac. akad. vnutr. sprav, 1, 192–196 [in Ukrainian].
Savchenko, A. V. (2018). Polozhennya kriminalnogo prava v Konvenciyi Ligi arabskih derzhav pro borotbu z korupciyeyu 2010 roku. Realizaciya derzhavnoyi antikorupcijnoyi politiki v mizhnarodnomu vimiri : materiali III Mizhnar. nauk.- prakt. konf. (Kiyiv, 7 grud. 2018 r.) : u 2 ch. / [redkol.: V. V. Chernyej, S. D. Gusaryev, S. S. Chernyavskij ta in.]. Kiyiv: Nac. akad. vnutr. sprav, 1, 131–135 [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати цю статтю:
Боровик, А. (2019). Питання кримінальної відповідальності та запобігання корупційним кримінальним правопорушенням у положеннях окремих міжнародних документів. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 145-157. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.14
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право