Вакулік О.А. ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ


  • О. А. Вакулік Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: Єдиний реєстр досудових розслідувань, кримінальне пра-вопорушення, досудове розслідування, заява, повідомлення про злочин, адмініс-тратор, держатель, прокурор, слідчий.

Анотація

Статтю присвячено питанням функціонування й адміністрування Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) і діяльності осіб, уповноважених розпочинати досудове розслідування шляхом внесення до нього відомостей про кримінальні правопорушення. Досліджено поняття ЄРДР і його структуру, виявлено низку недоліків, що потребує пошуку шляхів їх усунення. Також порушуються дискусійні питання щодо юридичного (правового) змісту діяльності з унесення й оброблення відповідних відомостей.

Біографія автора

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби

Посилання

1. Вакулік О. А. Початок досудового розслідування у кримінальному прова-дженні : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 184 с.
2. Про затвердження змін до Положення про порядок ведення Єдиного ре-єстру досудових розслідувань : наказ Генеральної прокуратури : від 22.05.2017 № 147 / База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України (ВР України). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0720-17 (дата звернення: 30.06.2018).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коме-нтар : у 2 т. : Т. 1 / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Харків, 2012. С. 527–528.
4. Вакулік О. А. Порушення вимог законодавства під час приймання, реєстра-ції, розгляду та вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в органах внутрішніх справ. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 1 (7). С. 138–145.
5. Вакулік О. А. Реформування кримінального процесуального законодавства в частині регламентації початку досудового розслідування. Науковий вісник Націона-льної академії внутрішніх справ. 2013. № 4 (89). С. 160–167.
6. Вакулік О. А. Проблеми процесуальної регламентації початку досудового розслідування за кримінальним процесуальним кодексом України. Economic and law paradigm of modern society. Banska Bystrica, 2016. № 1. С. 269–273.
7. Вакулік О. А. Процесуальна регламентація початку досудового розсліду-вання у кримінальному судочинстві: проблеми реалізації. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2016. Вип. 2 (14). С. 204–210.
8. Берназ В., Неледва Н. Регламентація початку досудового розслідування. Ві-сник прокуратури. 2013. № 1 (139). С. 62–67.
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати цю статтю:
Вакулік, О. (2018). Вакулік О.А. ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 160-168. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/138
Розділ
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, ОРД