Ознаки гарантійних виплат у трудовому праві


Ключові слова: працівники; законодавство; оплата праці; трудовий договір

Анотація

В статті визначено, що ознаки гарантійних виплат допомагають дослідити дане поняття в усіх його проявах, більш детально розкрити законодавче регулювання. Відповідно, на основі їх аналізу, можливо виділити прогалини та колізії у праві, а також межі суспільних відносин на які впливає правове регулювання. При комплексному дослідженні ознак гарантійних виплат можливо розкрити їх роль та важливість для суспільства, а також виділити завдання, для подальшого вдосконалення результативності правового регулювання.

Посилання

1. Кодекс законів про працю: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50.
2. Заворотченко Т. М. Гарантії реалізації конституційних політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 95–99.
3. Жидєєва Л. І., Стародуб І. В. Облік виплат працівникам: проблеми теорії та практика використання ПСБО 26 та МСБО 19. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 1122-1126.
4. Семигіна Т. Словник із соціальної політики. Київ : вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. 253 с.
5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996 р. № 30. Ст. 141.
6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №40. С. 356.
7. Карнаух Б. П. Поняття майна у практиці Європейського суду з прав людини. Актуальні проблеми приватного права. Харків, 2015. С. 237–240.
8. Борисова І. С., Зоря О. П. Фінанси. Гроші та кредит. Полтава : РВВ ПДАА, 2011. 350 с.
9. Вишновецька С. В. Історичні аспекти формування і розвитку галузі трудового права. Юридичний вісник. 2009. № 1(10). С. 57–61.
10. Максименко Н. Зловживання правом сторонами трудових правовідносин. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 10. С. 89–93.
11. Лункіна Т. І. Основна роль і необхідність розвитку соціальної відповідальності в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. № 12(2). С. 6–10.
12. Рудницька О. П. Правове регулювання гарантійних виплат у трудовому праві. Житомир : Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, 2011. 185 с.
13. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100. URL: https: bitly.su/6I0wH ( Дата звернення: 21.05.2019)
14. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 49. С. 668.
15. Мікловда В. П., Кубіній Н. Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Ужгород: УжНУ, 2012. 282 с.
16. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 36. С. 361.

References
Borisova, І., Zorya,O. (2011). Fіnansi. Groshі ta kredit. Poltava: RVV PDAA [in Ukrainian].
Vishnovec'ka, S. V. (2009). Іstorichnі aspekti formuvannya і rozvitku galuzі trudovogo prava. YUridichnij vіsnik, 1(10), 57–61 [in Ukrainian].
Zavorotchenko, T. M. (2013). Garantії realіzacії konstitucіjnih polіtichnih prav і svobod lyudini j gromadyanina v Ukraїnі. Chasopis Kiїvs'kogo unіversitetu prava, 4, 95-99 [in Ukrainian].
ZHidєєva, L., Starodub, І. (2017). Oblіk viplat pracіvnikam: problemi teorії ta praktika vikoristannya PSBO 26 ta MSBO 19. Ekonomіka і suspіl'stvo, 9, 1122-1126 [in Ukrainian].
Karnauh, B. P. (2015). Ponyattya majna u prakticі Єvropejs'kogo sudu z prav lyudini. Aktual'nі problemi privatnogo prava, 3, 237–240 [in Ukrainian].
Lunkіna, T. І. (2017). Osnovna rol' і neobhіdnіst' rozvitku socіal'noї vіdpovіdal'nostі v Ukraїnі. Naukovij vіsnik Uzhgorods'kogo nacіonal'nogo unіversitetu, 12(2), 6–10 [in Ukrainian].
Maksimenko, N. (2018). Zlovzhivannya pravom storonami trudovih pravovіdnosin. Pіdpriєmnictvo, gospodarstvo і pravo, 10, 89–93 [in Ukrainian].
Mіklovda, V., Kubіnіj, N. (2012). Ekonomіka pracі ta socіal'no-trudovі vіdnosini. Uzhgorod: UzhNU [in Ukrainian].
Rudnic'ka, O. P. (2011). Pravove regulyuvannya garantіjnih viplat u trudovomu pravі.Vidavnictvo ZHDU іmenі Іvana Franka [in Ukrainian].
Semigіna, T. (2005). Slovnik іz socіal'noї polіtiki. Kiyiv [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати цю статтю:
Парінов, А. (2019). Ознаки гарантійних виплат у трудовому праві. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 52-61. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.05
Розділ
Трудове право; право соціального забезпечення