ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ВІДНОСИН


  • V. Kirilyuk Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: правореалізація, правореалізуюча функція, норми кримінально-виконавчого права та кримінально-виконавчі правовідносини, правовий статус засуджених, правова поведінка, протиправна поведінка, юридичний механізм правозастосування

Анотація

Розглядаються окремі проблемні питання щодо визначення понятійного інструментарію правореалізації у сфері кримінально-виконавчих правовідносин, а також спроби подальшого пошуку підходів щодо удосконалення системи правореалізації у сфері виконання покарань на різних її стадіях (при цьому акцентується увага на удосконаленні механізму дії як матеріальних, так і процесуальних норм кримінально-виконавчого права).

Посилання

1. Явич Л. С. Характер философских проблем правовой науки. Советское госу-дарство и право. 1984. № 7. 45 с.
2. Керимов Д. А. Философские проблемы права. М.: Мысль, 1972. 208 с.
3. Алексеев С. С. Общее понятие права. Советское государство и право. 1977. № 6. 25 с.
4. Конституція України. Київ: Велес, 2011. 48 с.
5. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 лип. 2003 р. № 1129-4. Відо-мості Верховної Ради України. 2004. Ст. 166.
6. Про державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2713-ІУ. Голос України. 26 лип. 2005. № 135.
7. Кудрявцев В. М. Правопорядок и правовий статус личности в развитом соци-алистическом обществе: сб. ст. / под ред. Байтина. Саратов, 1980. С. 169‒170.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Kirilyuk, V. (2017). ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ВІДНОСИН. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 23-31. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/31
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень