З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ В’ЯЗНИЦІ


  • О. Самойленко
Ключові слова: Головне тюремне управління, Лук’янівська в’язниця, тюремна реформа, тюремна лікарня

Анотація

Досліджуються маловідомі сторінки історії створення та функціонування Київської губернської в’язниці – Лук’янівки, у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Посилання

1. Неалов О. П. Організаційно-правове забезпечення реалізації тюремної реформи в Російській імперії в другій половині XIX – на початку XX ст. (на матеріалах українських губерній): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Національний ун-т внутрішніх справ МВС України. Харків, 2003. 197 с.
2. Россіхін В. В. Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2005. 219 с.
3. Григор’єв О. М. Пенітенціарна теорія та практика в Російській імперії в кінці XVIII – на початку XX століття: історико-правове дослідження (на прикладі українських губерній) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2007. 21 с.
4. Ярмиш О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Харків : Консум, 2001. С. 231–249.
5. Іваньков. І., Чайковський А. Історико-правовий аналіз діяльності органів і установ виконання покарань на території України (кінець 19 – середина 20 сторіччя): Монографія., за заг. ред. докт. юрид. наук. проф. І. Г. Богатирьова. Бровари : ХмЦНТЕІ, 2010. 208 с.
6. Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України / Упор. Г. О. Радов, І. І. Резнік. Київ : ВД «Говард Пресс», 1998. Т. 1. Ч. 1. 414 с., Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України / Упор. Г. О. Радов, І. І. Резнік. Київ : ВД «Говард Пресс», 1998. Т. 1. Ч. 2. 402 с.
7. Ковалинський В. Лук’янівська тюрма. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua (дата звернення 12.12.2018).
8. Ковалинський В. Київські мініатюри. Київ, 2003. С. 223.
9. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 53. Спр. 430 а. Арк. 161, 216.
10. Забровская Л. Ю. Пенитенциарное законодательство Российской империи XIX века. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 16 с.
11. ЦДІАК України. Ф. 385. Оп. 1. Спр. 1733. Арк. 318.
12. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 622. Спр. 344. Арк. 41 (зв.).
13. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 623. Спр. 364. Арк. 38-38 (зв.).
14. Самойленко О. О. Проблеми пенітенціарної системи на прикладі Київської губернії (кінець XIX – початок XX ст.). Часопис Київського університету права. 2018. № 3. С. 46.
15. ЦДІАК України. Ф. 1191. Оп. 1. Спр. 401. Арк. 8.
16. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 631. Спр. 217. Арк. 95.
17. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 639. Спр. 817. Арк. 46.
18. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 541. Спр. 144. Арк. 21 об.–23.
19. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 639. Спр. 313. Арк. 28.
20. О занятии арестантов работами и распределении получаемых от сего доходов. Закон Российской империи от 6 января 1886 года. Собрание узаконений и распоряжений Правительства. 1886. № 24.
21. Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. Москва, 1996. С. 127.
22. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 639. Спр. 640. Арк. 2.
23. Білоус Т. Київський «Союз боротьби за визволення робітничого класу» та історія марксизму в Російській імперії. Спільне. 2017. № 11. URL: https://commons.com.ua/ru/kiyivskij-soyuz-borotbi-za-vizvolennya-robitnichogo-klasu-ta-istoriya-marksizmu-v-rosijskij-imperiyi/ (дата звернення 12.12.2018).
24. ЦДІАК України. Ф. 275. Оп. 1. Спр. 1647. Арк. 15.
25. ЦДІАК України. Ф. № 274. Оп. 1. Спр. 2306. Арк. 39, 97.
26. Гернет М. Н. История царской тюрьмы. В 5 т. Т. 4. Москва : Государственное издательство юридической литературы, 1954. С. 45.
27. ЦДІАК України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 218. Арк. 1–1 (зв.).
28. Тимощук О. В. Охоронний апарат Української держави (квітень–грудень 1918 р.). Харків, 2000. С. 371.
29. ЦДАВО України. Ф. 1067. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 13.
Опубліковано
2018-12-30
Як цитувати цю статтю:
Самойленко, О. (2018). З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ В’ЯЗНИЦІ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 63-76. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/260
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень