Павловська А.А. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ «ВІКОВОЇ НЕОСУДНОСТІ» В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ


  • А. А. Павловська Національна академія внутрішніх справ
Ключові слова: вік, неповнолітній, вікова неосудність, обмежена осудність, психічний розлад, психічний розвиток

Анотація

Статтю присвячено питанням кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб. Акцентується увага на дослідженні поняття вікової неосудності. Окреслено проблемне питання щодо співвідношення змісту вікової неосудно-сті й обмеженої осудності.

Біографія автора

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри
кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Посилання

1. Синявська Ю. Ю. Особливості адміністративної відповідальності непов-нолітніх. Держава та регіони. Серія: Право. 2010. № 3. С. 95–98.
2. Гриндей Л. М. Відставання психічного розвитку неповнолітнього і його відмежування від неосудності та обмеженої осудності. Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Вип. 682. С. 121–124.
3. Мирошниченко Н. М. Вікова осудність як різновид осудності у концепції кримінальні проступки. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 4. С. 328–331.
4. Мирошниченко Н. М. Ретроспективний огляд положень законодавства щодо вікової осудності неповнолітніх. Порівняльно-аналітичне право : URL: http://www.pap.in.ua/4_2015/102.pdf (дата звернення: 27.01.2018).
5. Сисой В. В. Концепція вікової неосудності в кримінальному законодавстві України Логос : зб. наук. праць. URL: http://ukrlogos.in.ua/documents/ 18_05_2018_58.pdf (дата звернення: 27.01.2018).
6. Цымбал Е. Ограниченная вменяемость: дискуссионные вопросы теории и правоприменительной практики. Уголовное право. 2002. № 1. С. 58.
7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельник, М. І. Хавронюка. 9-те вид., переробл. та допов. Київ : Юридична думка, 2012. 1316 с.
8. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх : постанова Пленуму Верховного Суду України : від 16.04.2004 № 5. /База даних «Законодавство України» /Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04 (дата звернення: 27.01.2018).
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати цю статтю:
Павловська, А. (2018). Павловська А.А. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ «ВІКОВОЇ НЕОСУДНОСТІ» В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 137-142. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/134
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право