Звільнення від відбування покарання за психічною хворобою


Анотація

У статті висвітлено питання звільнення від відбування покарання за психічною хворобою. Проаналізовано поняття психічної хвороби як підстави звільнення від відбування покарання та рекомендовано вживати поняття тяжкий психічний та поведінковий розлад. Описано відмінності звільнення від відбування покарання за психічною хворобою з суміжними інститутами, зокрема неосудністю. Перелічено психічні розлади, що слугують підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання. Також наведено діюче законодавство та судову практику. Проведено загальний огляд застосування примусових заходів медичного характеру. Висновки статті містять рекомендації щодо внесення доповнень до кримінально-виконавчого законодавства України.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року № 2341-III: в редакції станом на 03 вересня 2020 року. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 10.07.2021).
2. Письменський Є. О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : монографія ; наук. ред. д-р юрид. наук, проф. О. О. Дудоров; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. 728 с.
3. Горох О. П. Звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України: дис. … докт. юрид. наук.: 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Київ, 2019. 674 с.
4. Порядок організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі: наказ Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14 (дата звернення: 20.06.2021).
5. Право на свободу и личную неприкосновенность: Руководство по применению статьи 5 Конвенции. European Court of Human Rights. URL: https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_5_rus.pdf (дата звернення: 20.06.2021).
6. Шум С. С., Пінчук, О. О. Суховій І. Я. Модель реформування системи примусових заходів медичного характеру на прикладі Федеративної Республіки Німеччина. Архів психіатрії. 2014. Т. 20. № 1. С.24–27.
7. Перелік спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20 березня 2018 року №516. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0516282-18 (дата звернення: 20.06.2021).

References
Pismenskij, Ye. O. (2014). Teoretiko-prikladni problemi zvilnennya vid pokarannya ta jogo vidbuvannya za kriminalnim pravom Ukrayini. MVS Ukrayini, Lugan. derzh. un-t vnutr. sprav im. E. O. Didorenka. Lugansk : RVV LDUVS im. E. O. Didorenka.
Goroh, O. P. (2019). Zvilnennya vid pokarannya ta jogo vidbuvannya za kriminalnim pravom Ukrayini. (Dis. … dokt. yurid. nauk). Kiyiv.
Shum, S. S., Pinchuk, O. O., Suhovij, I. Ya. (2014). Model reformuvannya sistemi primusovih zahodiv medichnogo harakteru na prikladi Federativnoyi Respubliki Nimechchina. Arhiv psihiatriyi, 20 (1), 24–27.
Опубліковано
2021-10-20
Як цитувати цю статтю:
Шмат, М. (2021). Звільнення від відбування покарання за психічною хворобою. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (2), 74-84. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.2.08
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право