Постнюрнберзький розвиток концепції міжнародного злочину


Анотація

У статті аналізується еволюція концепції міжнародного злочину в постнюрнберзький період, зокрема тенденції та фактори, що вплинули на її розвиток. Показана трансформація поняття міжнародного злочину в його еволюції й названі його основні модифікації: «нюрнберзька», «постнюрнберзька», «гаазька» та «римська». Досліджені фактори, що вплинули на концепцію міжнародного злочину в постнюрнберзький період.

Автор виявляє основні тенденції розвитку міжнародного кримінального права, що сформували концепцію міжнародного злочину у постнюрнберзький період, основним напрямом яких була розробка норм і механізму кримінальної відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності в повоєнний період.

Посилання

1. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II) від 8 червня 1977 р.
2. Женевські конвенції про захист жертв війни (1949) і Додаткові протоколи до них (1977) URL: https://ips.ligazakon.net/document/TS001992 (дата звернення: 11.10.2020).
3. Закон № 10 Контрольного Совета в Германии от 20 декабря 1945 г. URL: https://memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/451220.htm (дата звернення: 11.10.2020).
4. Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище від 18 травня 1977 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_258 (дата звернення: 11.10.2020).
5. Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 9 грудня 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_155 (дата звернення: 17.09.2020).
6. Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. URL: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-convention-4.htm (дата звернення: 11.10.2020).
7. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства від 26 листопада 1968 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_168#Text (дата звернення: 11.10.2020).
8. Конвенція про припинення злочину апартеїду та покарання за нього від 30 листопада 1973 року / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_149#Text
9. Резолюція 3 (I) Генеральної Асамблеї ООН «Видача та покарання військових злочинців» від 13 лютого 1946 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_909#Text (дата звернення: 11.10.2020).
10. Резолюція 170 (II) Генеральної Асамблеї ООН «Видача злочинців війни та зрадників» від 31 жовтня 1947 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_908#Text (дата звернення: 11.10.2020).
11. Резолюція ГА ООН № 95 (1) від 11 грудня 1946 р. URL: http://docs.cntd.ru/document/901753261 (дата звернення: 11.10.2020).
12. Резолюція 174 (II) від 21 листопада 1947 р. URL: https://www.un.org/ru/ga/2/docs/2res.shtml (дата звернення: 11.10.2020).
13. Резолюция 260 В (III) от 9 декабря 1948 г. URL: https://www.un.org/ru/ga/3/docs/3res.shtml (дата звернення: 11.10.2020).
14. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 3314 від 14 грудня 1974 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74#Text (дата звернення: 11.10.2020).
15. Римський Статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р. із змінами. Чинна редакція від 16 січня 2002 р. Документ 995_588. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернення: 11.10.2020).
16. Статут Міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, здійснені на території колишньої Югославії з 1991 р., ухвалений Резолюцією № 827 Ради Безпеки ООН від 25 травня 1993 р. URL: http://www.un.org/ru/law/icty/charter.shtml (дата звернення: 11.10.2020).
17. Статут Міжнародного трибуналу по Руанді для судового переслідування осіб, відповідальних за геноцид та інші серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, ухвалений Резолюцією 955 (1994) на засідання Ради Безпеки ООН 8 листопада 1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d6 (дата звернення: 11.10.2020).
18. Анцилотти Д. Курс международного права: в 2 т. Т. 1. Введение. Общая теория / пер. с итал. А. Л. Сакетти и Э. М. Фабрикова; под ред. и с предисл. Д. Б. Левина. Москва : Изд-во иностранной литературы, 1961. 447 с.
19. Василенко В.А. Ответственность государства за международные правонарушения : монография. Киев : Вища школа, 1976. 267 с.
20. Верле Г. Принципы международного уголовного права: Учебник / пер. с англ. С. В. Саяпина. Одеса : Фенікс; Москва : ТрансЛит, 2011. 910 с.
21. Глотова С. В. Преступление агрессии и Римский Статут Международного Уголовного Суда. Международный Уголовный Суд: проблемы, дискуссии, поиск решений. Москва : Изд-во Институту права и публичной политики, 2008. С. 187–202.
22. Ежегодник Комиссии международного права. Доклад Комиссии Генеральной Ассамблее. Нью-Йорк : Издание ООН. 1950. Т. II. С. 128–145.
23. Зелінська H.A. Поняття «міжнародний злочин» в історико-правовому ракурсі. Актуальні проблеми політики : збірник наук. праць. Вип. 32. Одеса, 2007. С. 271–278.
24. Зелинская Н.А. Международное преступление как основание международной уголовной ответственности индивидов. Український часопис міжнародного права. Спеціальний випуск: Міжнародний кримінальний суд. 2003. № 4. С. 93–99.
25. Зелинская Н.А. Транснациональное уголовное право. Правове життя сучасної України. Тези доповідей 9-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ОНЮА 26 квітня 2006 р. С. 326–328.
26. Зелинская Н.А., Дремина-Волок Н.В. Концепция преступлений по общему международному праву в контексте проблемы ретроактивного применения норм международного уголовного права. Альманах международного права. 2010. Вып. 2. С. 189–210.
27. Карпец И. И. Преступления международного характера. Москва : Юридическая литература, 1979. 262 с.
28. Курис П. М. Международные правонарушения и ответственность государства. Вильнюс : Минтис, 1973. 279 с.
29. Ледях И. А. Нацистские преступники и судебная практика в ФРГ. Москва : Юридическая литература, 1973. 162 с.
30. Лукашук И. И. Право международной ответственности. Москва : Волтерс Клувер, 2004. 432 с.
31. Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право : учебник. Москва : Спарк, 1999. 287 с.
32. Маєвська А. А. Злочин геноциду і відповідальність за нього: міжнародно-правові норми і національне законодавство. Проблеми законності : зб. наук. праць Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. 2000. Вип. 44. С. 225–229.
33. Міжнародне публічне право : підручник : у 2-х т. / В. В. Мицик, М. В. Буроменський, М. М. Гнатовський та ін.; за заг. ред. В.В. Мицика. Т. 2: Основні галузі. Харків : Право, 2019. 624 с.
34. Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма / Ин-т государства и права РАН и др. / под ред. И.А. Ледях, И.И. Лукашука. Москва, 1995. 264 с.
35. Панов В. П. Международное уголовное право : учебное пособие. Москва : Инфра-М, 1997. 320 с.
36. Проєкт Кодексу злочинів проти миру і безпеки людства від 1 січня 1995 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_710 (дата звернення: 11.10.2020).
37. Репецький В.М., Лисик В.М. Міжнародне гуманітарне право : підручник. Київ : Знання, 2007. 467 с.
38. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. Москва : Международные отношения, 1983. 224 с.
39. Русанов Г.А. Международная уголовная ответственность и международное преступление. Москва : Юрлитинформ, 2015. 142 с.
40. Теорія та практика міжнародного кримінального права : підручник / Зелінська Н. А., Андрейченко С. С., Дрьоміна-Волок Н. В., Коваль Д. О.; за ред. проф. Зелінської Н.А. Одеса : Фенікс, 2017. 582 с.
41. Трайнин А. Н. Защита мира и уголовный закон / под ред. и с предисл. А. Я. Вышинского. Москва : Юрид. издат. НКЮ СССР, 1937. 216 с.
42. Трикоз Е. Н., Швец А. А. Универсальные преступления и их кодификация в международном уголовном праве. Общество и право. 2016. № 3/57. С. 23–27.
43. Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 3 : К-М. / редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. Київ : Вид-во «Українська енциклопедія імені М. П. Бажана», 2001. 792 с.
44. Ago R. Le delit international (Volume 068). Boston, 1939. 554 p. Collected Courses of the Hague Academy of International Law. URL: http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_ej.9789028610521.415_554 (дата звернення: 11.10.2020).
45. Bassiouni M. Ch. Characteristics of International Criminal Law Conventions. International Criminal Law. New York : 1986. Vol. 1. P. 1.
46. Bassiouni M. Ch. International Crimes: jus cogens and obligatio erga omnes. Law and Contemporary Problems. 1996. Vol. 59. № 4. P. 63–74.
47. Barcelona Traction, ICJ Reports (1970).
48. Boister N. An Introduction to Transnational Criminal Law. Oxford : University Press, 2012. 512 p.
49. Brownllie I. International Law. Oxford: Oxford University Press, 2004. P. 489.
50. Case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)), Preliminary Objections, ICJ Reports (1996).
51. Cassese A. International Law. 2nd ed. New York, U.S.A. : Oxford University Press Inc., 2005. P. 558.
52. Cassesse А. The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections. European Journal of International Lаw. 1999. Vol. 10. P. 128–149.
53. International Crimes of State: A Critical Analysis of the International Law Commission’s Draft Article 19 on State Responsibility. European University lnstitute / Ed. by J.H. Weiler, A. Cassese, M. Spinedi. Berlin : Walter De Gruyter Ing., 1989. 380 p.
54. First Report on State Responsibility, by Mr. James Crawford, Special Rappporteur (24 April 1998, A/CN.4/490.
55. Rosenne S. State Responsibility and International Crimes : Further Reflections on Article 19 of the Draft Articles on State Responsibility. New York University Journal of International Law and Politics. 1997–1998. P. 145.
56. Schabas W.A. The unfinished work of defining aggression. The permanent International Criminal Court. Oxford and Portland, 2004. P. 123–141.
57. Simpson G.J. War Crimes: A Critical Introduction. The Law of the War Crimes. Ed. by T.L.H. McCormack and G.J. Simpson. London, Boston, 1997. 262 р.
58. State Responsibility. Comments and Observations Received from Governmets. Yearbook of the International Law Commission. 1998. Vol. II. Part I.

References
Antsylotty, D. (1961). Kurs mezhdunarodnoho prava: v 2 t. T. 1. Vvedenye. Obschaia teoryia / per. s ytal. A. L. Saketty y E. M. Fabrykova; pod red. y s predysl. D. B. Levyna. Moskva : Yzd-vo ynostrannoj lyteratury [in Russian].
Vasylenko, V. A. (1976). Otvetstvennost' hosudarstva za mezhdunarodnye pravonarushenyia : monohrafyia. Kyev : Vyscha shkola [in Russian].
Verle, H. (2011). Pryntsypy mezhdunarodnoho uholovnoho prava: Uchebnyk / per. s anhl. S. V. Saiapyna. Odesa : Feniks; Moskva : TransLyt [in Russian].
Hlotova, S. V. (2008). Prestuplenye ahressyy y Rymskyj Statut Mezhdunarodnoho Uholovnoho Suda. Mezhdunarodnyj Uholovnyj Sud: problemy, dyskussyy, poysk reshenyj. Moskva : Yzd-vo Ynstytutu prava y publychnoj polytyky [in Russian].
Zelins'ka, H. A. (2007). Poniattia «mizhnarodnyj zlochyn» v istoryko-pravovomu rakursi. Aktual'ni problemy polityky : zbirnyk nauk. prats'. 32. Odesa, 271–278 [in Ukrainian].
Zelynskaia, N. A. (2003). Mezhdunarodnoe prestuplenye kak osnovanye mezhdunarodnoj uholovnoj otvetstvennosty yndyvydov. Ukrains'kyj chasopys mizhnarodnoho prava. Spetsial'nyj vypusk: Mizhnarodnyj kryminal'nyj sud, 4, 93–99 [in Russian].
Zelynskaia, N. A. (2006). Transnatsyonal'noe uholovnoe pravo. Pravove zhyttia suchasnoi Ukrainy. Tezy dopovidej 9-i zvitnoi naukovoi konferentsii profesors'ko-vykladats'koho skladu ONYuA 26 kvitnia 2006 r. 326–328 [in Ukrainian]
Zelynskaia, N.A., Dremyna-Volok, N.V. (2010). Kontseptsyia prestuplenyj po obschemu mezhdunarodnomu pravu v kontekste problemy retroaktyvnoho prymenenyia norm mezhdunarodnoho uholovnoho prava. Al'manakh mezhdunarodnoho prava, 2, 189–210 [in Russian].
Karpets, Y.Y. (1979). Prestuplenyia mezhdunarodnoho kharaktera. Moskva : Yurydycheskaia lyteratura [in Russian].
Kurys, P. M. (1973). Mezhdunarodnye pravonarushenyia y otvetstvennost' hosudarstva. Vyl'nius : Myntys [in Russian].
Lediakh, Y. A. (1973). Natsystskye prestupnyky y sudebnaia praktyka v FRH. Moskva : Yurydycheskaia lyteratura [in Russian].
Lukashuk, Y. Y. (2004). Pravo mezhdunarodnoj otvetstvennosty. Moskva : Volters Kluver [in Russian].
Lukashuk, Y.Y., Naumov, A.V. (1999). Mezhdunarodnoe uholovnoe pravo : uchebnyk. Moskva: Spark [in Russian].
Maievs'ka, A. A. (2000). Zlochyn henotsydu i vidpovidal'nist' za n'oho: mizhnarodno-pravovi normy i natsional'ne zakonodavstvo. Problemy zakonnosti : zb. nauk. prats' Natsional'noho iurydychnoho universytetu im. Yaroslava Mudroho, 44, 225–229 [in Ukrainian].
Mytsyka, V. V. (za zah. red.). (2019). Mizhnarodne publichne pravo : pidruchnyk : u 2-kh t. / V.V. Mytsyk, M.V. Buromens'kyj, M.M. Hnatovs'kyj ta in.; T. 2 : Osnovni haluzi. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].
Lediakh, Y.A., Lukashuka, Y.Y. (pod red.). (1995). Niurnberhskyj protsess: pravo protyv vojny y fashyzma / Yn-t hosudarstva y prava RAN y dr. Moskva [in Russian].
Panov, V. P. (1997). Mezhdunarodnoe uholovnoe pravo : uchebnoe posobye. Moskva : Ynfra-M [in Russian].
Repets'kyj, V.M., Lysyk, V.M. (2007). Mizhnarodne humanitarne pravo : pidruchnyk. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].
Reshetov, Yu.A. (1983). Bor'ba s mezhdunarodnymy prestuplenyiamy protyv myra y bezopasnosty. Moskva : Mezhdunarodnye otnoshenyia [in Russian].
Rusanov, H.A. (2015). Mezhdunarodnaia uholovnaia otvetstvennost' y mezhdunarodnoe prestuplenye. Moskva : Yurlytynform [in Russian].
Zelins'koi, N.A. (za red.). (2017). Teoriia ta praktyka mizhnarodnoho kryminal'noho prava : pidruchnyk / Zelins'ka N.A., Andrejchenko S.S., Dr'omina-Volok N.V., Koval' D.O.; Odesa: Feniks [in Ukrainian].
Trajnyn, A. N. (1937). Zaschyta myra y uholovnyj zakon / pod red. y s predysl. A. Ya. Vyshynskoho. Moskva : Yuryd. yzdat. NKYu SSSR [in Russian].
Trykoz, E. N., Shvets, A. A. (2016). Unyversal'nye prestuplenyia y ykh kodyfykatsyia v mezhdunarodnom uholovnom prave. Obschestvo y pravo, 23/57, 23–27 [in Russian].
Yurydychna entsyklopediia : v 6 t. T. 3 : K-M. / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko ta in. Kyiv : Vyd-vo «Ukrains'ka entsyklopediia imeni M. P. Bazhana» (2001) [in Ukrainian].
Ago, R. (1939). Le delit international (Volume 068). Boston. Collected Courses of the Hague Academy of International Law. URL: http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_ej.9789028610521.415_554.
Bassiouni, M. Ch. (1986). Characteristics of International Criminal Law Conventions. International Criminal Law. New York. Vol. 1. P. 1.
Bassiouni, M. Ch. (1996). International Crimes: jus cogens and obligatio erga omnes. Law and Contemporary Problems, 59, 4, 63–74.
Boister, N. (2012). An Introduction to Transnational Criminal Law. Oxford : University Press.
Brownllie, I. (2004). International Law. Oxford: Oxford University Press.
Case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)), Preliminary Objections, ICJ Reports (1996).
Cassese, A. (2005). International Law. 2nd ed. New York, U.S.A.: Oxford University Press Inc.
Cassesse, А. (1999). The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections. European Journal of International Lаw, 10, 128–149.
Weiler, J.H., Cassese, A., Spinedi, M. (еd. by). (1989). International Crimes of State: A Critical Analysis of the International Law Commission’s Draft Article 19 on State Responsibility. European University lnstitute. Berlin : Walter De Gruyter Ing.
First Report on State Responsibility, by Mr. James Crawford, Special Rappporteur (24 April 1998), A/CN.4/490.
Rosenne, S. (1997–1998). State Responsibility and International Crimes : Further Reflections on Article 19 of the Draft Articles on State Responsibility. New York University Journal of International Law and Politics. 145.
Schabas, W.A. (2004). The unfinished work of defining aggression. The permanent International Criminal Court. Oxford and Portland, 123–141.
Simpson, G. J. (1997). War Crimes: A Critical Introduction. The Law of the War Crimes. Ed. by T.L.H. McCormack and G.J. Simpson. London, Boston.
State Responsibility. Comments and Observations Received from Governmets. Yearbook of the International Law Commission. (1998). Vol. II. Part I.
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Попко, В. (2021). Постнюрнберзький розвиток концепції міжнародного злочину. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 144-163. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.14