Кісілюк Е. М., Смаглюк О. В. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ


КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ

  • Е. М. Кісілюк Національна академія внутрішніх справ
  • О. В. Смаглюк Національна академія внутрішніх справ
Ключові слова: насильство, гендерна зумовленість, домашнє насильство, фізичне насильство, економічне насильство, сексуальне насильство, психологічне насильство, кримінальна відповідальність.

Анотація

Розглянуто особливості кримінальної відповідальності за гендерно зумовлене насильство у кримінальному законодавстві України. Аналізуються зміни та доповнення щодо кримінально-правової протидії такому насильству. Сформульовано визначення гендерно зумовленого насильства, встановлено й охарактеризовано його види, розкрито їх зміст, запропоновано шляхи конкретизації окремих кримінально-правових норм щодо протидії такому насильству та вказано на можливість виникнення спірних моментів під час кваліфі-кації злочинів, пов’язаних із насильством у сім’ї.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права
Національної академії внутрішніх справ

Посилання

1. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобі-гання насильству стосовно жінок і домашнього насильства та боротьби з цими явищами : закон України : від 06.12.2017 № 2227-VIII / База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України (ВР України). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19 (дата звернення: 27.01.2018).
2. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і до-машньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) : дові-дник для членів парламенту. Council of Europe. URL: https://rm.coe.int/1680093d9e (дата звернення: 27.01.2018).
3. Про запобігання та протидію домашньому насильству : закон України : від 07.12.2017 № 2229-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата звер-нення: 27.01.2018).
Опубліковано
2018-10-10
Як цитувати цю статтю:
Кісілюк, Е., & Смаглюк, О. (2018). Кісілюк Е. М., Смаглюк О. В. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 96-104. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/130
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право