МІСЬКІ ТА ПОВІТОВІ МІСЦЯ УВ’ЯЗНЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI–XVII СТОЛІТТІ


  • O. Sokalska Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: Статути Великого князівства Литовського, позбавлення волі, тюремне ув’язнення, тюремна вежа, міська в’язниця, пренгир

Анотація

На основі аналізу актових документів та приписів литовсько-руського законодавства, що регламентували питання призначення покарання у виді позбавлення волі, розглянуто устрій та засади функціонування замкових та міських місць ув’язнення, визначено особливості виконання даного виду покарання на українських землях у  другій половині XVI–XVII ст.

Посилання

1. Демченко Г. В. Наказание по Литовскому статуту. Київ, 1894. 273 с.;
2. Малиновський О. О. Позбавлення волі злочинця в минулому і сучасному. Нарис з історії давньоруського та нового українського права. Україна. 1927. Кн. 3. С. 24–36.
3. Таганцев Н. С. Уголовное право (Общая часть): Ч. 2. По изданию 1902 года URL.: http://allpravo.ru/library/doc101p0/instrum106/print1013.html;
4. Тальберг Д. Г. Исторический очерк тюремной реформы и современные си-стемы европейских тюрем. Киев: Унив. тип., 1875. 69 c.;
5. Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб. : Ти-пография Министерства путей Сообщения, 1889. 503 с.
6. Єпур М. В. Ув’язнення як вид покарання за литовсько-руським правом. Ольвійський форум – 2011: стратегії України в геополітичному просторі: тези. Мико-лаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. Т. 9. С. 27–28;
7. Кудін С. В. Становлення і розвиток кримінального права України у Х - пер-шій половині ХVІІ ст.: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Кудін Сергій Володи-мирович. Київ, 2001. 24 с.;
8. Пальченкова В. М. Еволюція тюремного ув’язнення в трьох редакціях Ли-товських статутів. Держава і регіони. Серія: Право. 2011. №. 2. С. 17–23;
9. Яцишин М. М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: монографія. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 448 с.
10. Статути Великого князівства Литовського: у 3–х т. Т. II: Статут Великого князівства Литовського 1566 року / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юрид. л-ра, 2003. 560 c. Т.III: Статут Великого князівства Литовського Статут Великого князівства Литовського 1588 року: у 2 кн. – Кн.1 / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юрид. л-ра, 2004. 672 с.
11. Яковенко Н. М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. Київ: Критика, 2002. С. 114–115.
12. Львівські буцегарні. URL.: http://lvovtour.blogspot.com/2011/10/blog-post_1275.html
13. Łoziński W. Prawem i lewem; obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku / Łoziński W. Kraków: Wydawn. Literackie, 1957. S. 18–21.
14. Михайловський В. М. Описи кам'янецького та летичівського замків 1613 р. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Т. 18. На пошану професора В. С. Степанкова. Кам’янець-Подільський, 2008. С. 98–116.
15. Луцька замкова книга 1560–1561 рр. / НАН України, Ін-т укр. мови, Ін-т укр. археографії та джерелознав ім. М. С. Грушевського, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Центр. держ. іст. арх. України у м. Києві; підгот. до вид. В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук; [відп. ред. В. В. Німчук]. Луцьк: [б. в.], 2013. 733 с.
16. Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. / упоряд. В. М. Мойсієнко. Житомир: [б. в.], 2004. С. 44–45.
17. Кримінальний світ старого Львова / А. М. Козицький, С. М. Білостоцький. Л. : Афіша, 2001. 230 с.
18. Кравченко В. М. Володимирська ратуша в кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. На-уковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Історичні науки. Луцьк, 2010. № 22. С. 148–158.
19. Акты Виленской археографической комиссии. Т. II: Акты Брестского земс-кого суда. Вильна, 1867. С. 228–248.
20. Старченко Н. Вбивство князів Четвертинських: судовий процес та змирення на Волині в кінці XVI ст. Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 7. С. 99–100.
21. Архив Юго-Западной России. Ч. 3. Т. 1. Акты о козаках (1500–1648). Київ, 1863. С. 15–18.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Sokalska, O. (2017). МІСЬКІ ТА ПОВІТОВІ МІСЦЯ УВ’ЯЗНЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI–XVII СТОЛІТТІ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 57-64. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/38
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень