Процесуальний порядок звільнення від покарання за діяння, караність якого законом усунена


Ключові слова: звільнення від покарання, звільнення від відбування покарання, декриміналізація

Анотація

У статті здійснено аналіз процесуального порядку звільнення від покарання за діяння, караність якого усунена законом; проаналізовано сучасний стан даного питання; визначено ключові проблеми та прогалини законодавства, а також сформульовано пропозиції щодо їх розв'язання. Дослідженням виявлено, що процесуальний порядок звільнення від призначеного судом покарання за діяння, караність якого усунена законом не достатньо чітко визначений в чинному кримінальному процесуальному законодавстві та досліджений на науковому рівні. В рамках аналізу останніх досліджень і публікацій вивчено стан дослідження питань звільнення від покарання, призначеного судом, у зв’язку з усуненням караності діяння, за яке було засуджено особу. Проаналізовано загальний порядок вирішення питань по цій категорії справ, що виникають при виконанні вироків. Визначено та запропоновано закріпити в процесуальному законі перелік обставин (питань), які повинен встановити суд при розгляді та вирішенні цього питання.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III. Дата оновлення: 18.10.2019. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14 (дата звернення: 20.10.2019).
2. Горох О. П. Звільнення від покарання осіб, засуджених за діяння, караність якого усунута шляхом виключення з Кримінального кодексу статті Особливої частини. Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 16-17 травня 2013р.). Одеса : Фенікс, 2013. С. 282-284.
3. Митрофанов А. А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація. Одеса : Вид-во Одеського юридичного інституту НУВС, 2004. 132 с.
4. Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права. Попер. слово д-ра юрид. наук проф. В. О. Навроцького / МВС України. Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 952 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. No 4651-VI. Дата оновлення: 18.10.2019. URL: http://za- kon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 20.10.2019).
6. Ухвала апеляційного суду Харківської області від 14.03.2018 р. судова справа № 613/228/17 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72806290 (дата звернення: 20.10.2019).
7. Куц В. М. Кримінальне законодавство України: перспективи розвитку. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 1998. № 3–4. C. 177–196.
8. Сase of Brogan and Others v. the United Kingdom (Application no. 11209/84; 11234/84; 11266/84; 11386/85): Judgement European Court of Human Rights, 29 November 1988. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57450 (Last accessed: 17.03.2017).

References
Goroh, O. P. (2013). Zvilnennya vid pokarannya osib, zasudzhenih za diyannya, karanist yakogo usunuta shlyahom viklyuchennya z Kriminalnogo kodeksu statti Osoblivoyi chastini. Pravove zhittya suchasnoyi Ukrayini: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf., (Odesa, 16-17 travnya 2013r.). Odesa [in Ukrainian].
Mitrofanov, A. A. (2004). Osnovni napryamki kriminalno-pravovoyi politiki v Ukrayini: formuvannya ta realizaciya. Odesa: Vid-vo Odeskogo yuridichnogo institutu NUVS [in Ukrainian].
Dudorov, O. O. (2010). Vibrani praci z kriminalnogo prava. Lugansk: RVV LDUVS im. E. O. Didorenka, 2010. [in Ukrainian].
Kuc, V. M. (1998). Kriminalne zakonodavstvo Ukrayini: perspektivi rozvitku. Visnik Harkivskogo nacionalnogo universitetu vnutrishnih sprav, 3–4, 177–196 [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати цю статтю:
Чугаєвська, А. (2019). Процесуальний порядок звільнення від покарання за діяння, караність якого законом усунена. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 168-177. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.16
Розділ
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, ОРД