Кримінально-правова характеристика медичної підстави звільнення від покарання у зв’язку з хворобою


Анотація

Інститут звільнення від покарання через хворобу складається з двох самостійних підстав звільнення, медичної і правової. Медична підстава звільнення від покарання ділиться на дві окремих,в залежності від типу настання хвороби (психічна чи інша тяжка хвороба) незалежні одна від одної частини, у зв'язку з психічним розладом (ч. 1 ст. 84 КК України) і в зв'язку з іншою важкою хворобою (ч. 2 ст. 84 КК України).

Посилання

1. Дані про тяжкі хвороби, отримані в результаті вивчення 104 рішень суду, звільнених за ст. 84 КК України за період з 2016 по 2020 рр. в Україні, взятих з відкритої бази «Єдиний державний реєстр судових рішень».
2. Поліщук Н. І. Повторне звільнення від покарання в зв’язку з хворобою. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 6–7 лютого 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 3. С. 37–40.
3. Такий висновок зроблено на основі вивчення рішень, ухвалених судами першої інстанції м. Миколаєва та Миколаївської області за період з 2011 по 2016 рр. URL: https://mka.court.gov.ua/sud1490/pokazniki-diyalnosti/uzagal_sud_praktik/analise_5 (дата звернення 01.12.2020).
4. Покровский В. И. Популярная медицинская энциклопедия. Издание 3-е, переработанное и дополненное. Москва : Издательство Советская Энциклопедия, 1991. 668 с.
5. Спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі» від 15.08.2014 № 1348/5/572. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14 (дата звернення 06.12.2020).
6. Ухвала Снігурівського районного суду Миколаївської області від 10 червня 2019 року Справа №485/866/19 Провадження № 1-в/485/67/19 URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/82311119 (дата звернення 02.12.2020).
7. Ухвала Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 23 березня 2020 року Провадження № 1-в/331/39/2020, Єдиний унікальний номер 331/1015/20 URL: https://opendatabot.ua/court/88366906-efe33fa2b6d181baf70671a158b6430e (дата звернення 01.12.2020).
8. Вирок Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 24 лютого 2020 року Справа №: 398/270/20, провадження № 1-кп/398/242/20. URL: https://opendatabot.ua/court/87778048-5f2f82fa30ac24629262b988ed0e7e85 (дата звернення: 03.12.2020).
9. Болдарь Г. Є. Бланкетність як форма міжгалузевих зв’язків кримінального права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. 2014. №7. С. 176–179.
10. Наказ Міністерства внутрішніх справ N 256 від 13.05.92 року «Про порядок представлення в суди матеріалів про звільнення від дальшого відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу» URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0256320-92#Text (дата звернення 03.12.2020).
11. Спільний Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоровя України N 3/6 від 18.01.2000 року "Про затвердження нормативно-правових актів з питань медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань Державного департаменту України з питань виконання покарань. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0143-00#Text (дата звернення 02.12.2020).
12. Шатковська Д. М. Адміністративно-правове регулювання організації охорони здоров'я при соціально-небезпечних захворюваннях: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2016. 215 с.
13. Балакірєва О. М., Бондар Т. В., Аналітичний звіт за результатами кабінетного дослідження «Секторальна політика України з попередження поширення ВІЛ-інфекції серед засуджених та осіб, що взяті під варту», Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) в Україні. Київ, 2012. 68 с.
14. Harries AD, Mäher D. TB/HIV: A clinical manual. WHO/TB/96.200. WHO; Geneva, 1996.
15. Огнєв В. А, Зінчук А. М. Визначення чинників, що впливають на розвиток раку легенів, та сили їх впливу на організм людини. Здоров'я населення: тенденції та прогнози. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2015. № 2 (64). С. 36–40.
16 Базаров P. A., Михайлов K. B. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Учебное пособие. Челябинск : ЧЮИ МВД РФ, 2001. 378 с.
17. Горох О. П. Звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2019. 697 с.
18. Спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі» від 15.08.2014 № 1348/5/572. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14 (дата звернення: 02.12.2020).
19. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 28.09.73 «Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-73#Text (дата звернення: 02.12.2020).

References
Pokrovsky, V (1991). Popular Medical Encyclopedia. 3rd edition, revised and supplemented. Moscow [in Russian].
Boldar, G. (2014). Blanket as a form of intersectoral relations of criminal law. Scientific Bulletin of the International Humanities University, Jurisprudence series, 7, 176–179 [in Ukrainian].
Shatkovska, D. M. (2016). Administrative and legal regulation of the organization of health care at socially dangerous diseases (Dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal sciences). Kyiv [in Ukrainian].
Ognev, V.A., Zinchuk, A. M. (2015). Determining the factors influencing the development of lung cancer and the strength of their impact on the human body. Population health: trends and forecasts. Bulletin of social hygiene and health care organization of Ukraine, 2 (64), 36–40 [in Ukrainian].
Bazarov, P. A., Mikhailov, K. B. (2001). Exemption from criminal liability and punishment. Chelyabinsk: CHUI Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation [in Russian].
Gorokh, O. P. (2019). Exemption from punishment and its serving under the criminal law of Ukraine. (The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of legal sciences). Kyiv [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Поліщук, Н. (2021). Кримінально-правова характеристика медичної підстави звільнення від покарання у зв’язку з хворобою. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 34-41. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.03
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право