Людиноцентриська концепція взаємодії Національної поліції з громадянами


Ключові слова: Національна поліція України; соціально-правова взаємодія; людиноцентриський підхід; поліцейські послуги; межі правового впливу

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність поглибленої розробки людиноцентриського підходу до організації продуктивної взаємодії Національної поліції з громадянами України як орієнтиру для розгортання демократичних процесів у сучасному суспільстві. Здійснено науково-методологічне обґрунтування нового – людиноцентриського – підходу до організації діяльності правових структур й, безпосередньо, їх співробітників, що пов’язаний з визнанням прав і свобод людини та громадянина найвищою людською цінністю та пріоритетом у питаннях захисту людської гідності і недоторканості.

Посилання

1. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 22.10.2019).
2. Біла-Тюріна, Ю. З. (2019). Адміністративно-правове регулювання послуг, що надаються Національною поліцією України. (Дис. канд. юрид. наук). Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса.
3. Концепція реформування (розвитку) пенітенціарної системи України. (2017). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/(дата звернення: 22.10.2019).
4. Про Національну поліцію (2015). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws (дата звернення: 22.10.2019).
5. Кремень, В., Левовицький, Т., Огнев’юк, В. & Сисоєва, С. (Ред.). (2013). Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія. Київ: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС».
6. Мельник, Я. Я. (2018). Безпека цивільного процесу: теоретико-правовий концепт. Київ: «Четверта хвиля».
7. Лобода, А.М. (2013). Правова безпека особи в сучасній Українській державі (теоретико-правове дослідження). (Дис. канд. юрид. наук). Національна академія внутрішніх справ. Київ.
8. Оборотов, Ю. М. (2003). Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти (Дис. док. юрид. наук). Одеська національна юридична академія. Одеса.
9. Кодекс адміністративного судочинства України (2005). URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/t05 (дата звернення: 14.11.2019).
10. Фулей, Т. І. (2015). Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя. Київ.
11. Ільницький, В. О. (2016). Європейський досвід правового регулювання адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції. Молодий вчений. № 12, 581–587.
12. Кожан, В. В. (2016). Особисті права людини: загальнотеоретична характеристика. (Автореф. дис. канд. юридич. наук). Національний університет «Львівська політехніка». Львів.
13. Придворов, Н. А. & Трофимов, В. В. (2012). Правообразование и правообразующие факторы в праве. Москва: Норма.
14. Денисова, А. М. (2012) Сфера та межі правового впливу : аспекти взаємодії. Науковий вісник Ужгородського національного університету серія «Право», 19. 37–39.
15. Гетьман, А. П., Герасіна, Л. М. & Данильян, О. Г. (Eds.). (2010). Правове виховання в сучасній Україні. Харків : Право.

References
Bila-Tyurina, Yu. Z. (2019). Administrativno-pravove regulyuvannya poslug, sho nadayutsya Nacionalnoyu policiyeyu Ukrayini. (Dis. kand. yurid. nauk). Nacionalnij universitet «Odeska yuridichna akademiya». Odesa [in Ukrainian].
Kremen, V., Levovickij, T., Ognev’yuk, V. & Sisoyeva, S. (Red.). (2013). Osvitni reformi: misiya, dijsnist, refleksiya. Kiyiv: TOV «Vidavniche pidpriyemstvo «EDELVEJS» [in Ukrainian].
Melnik, Ya. Ya. (2018). Bezpeka civilnogo procesu: teoretiko-pravovij koncept. Kiyiv: «Chetverta hvilya» [in Ukrainian].
Loboda, A. M. (2013). Pravova bezpeka osobi v suchasnij Ukrayinskij derzhavi (teoretiko-pravove doslidzhennya). (Dis. kand. yurid. nauk). Nacionalna akademiya vnutrishnih sprav. Kiyiv [in Ukrainian].
Oborotov, Yu. M. (2003). Tradiciyi ta novaciyi v pravovomu rozvitku: zagalnoteoretichni aspekti (Dis. dok. yurid. nauk). Odeska nacionalna yuridichna akademiya. Odesa [in Ukrainian].
Fulej, T. I. (2015). Zastosuvannya praktiki Yevropejskogo sudu z prav lyudini pri zdijsnenni pravosuddya. Kiyiv [in Ukrainian].
Ilnickij, V. O. (2016). Yevropejskij dosvid pravovogo regulyuvannya administrativno-procesualnoyi diyalnosti organiv Nacionalnoyi policiyi. Molodij vchenij. № 12, 581–587 [in Ukrainian].
Kozhan, V. V. (2016). Osobisti prava lyudini: zagalnoteoretichna harakteristika. (Avtoref. dis. kand. yuridich. nauk). Nacionalnij universitet «Lvivska politehnika». Lviv [in Ukrainian].
Pridvorov, N. A. & Trofimov, V. V. (2012). Pravoobrazovanie i pravoobrazuyushie faktory v prave. Moskva: Norma [in Russian].
Denisova, A. M. (2012) Sfera ta mezhi pravovogo vplivu : aspekti vzayemodiyi. Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu seriya «Pravo», 19. 37–39 [in Ukrainian].
Getman, A. P., Gerasina, L. M. & Danilyan, O. G. (Eds.). (2010). Pravove vihovannya v suchasnij Ukrayini. Harkiv: Pravo [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-04-05
Як цитувати цю статтю:
Танько, А. (2020). Людиноцентриська концепція взаємодії Національної поліції з громадянами. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 62-73. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.06
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право