Наукова інтерпретація забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні


Ключові слова: нормативно-правові акти, заробітна плата, реалізація прав, правове забезпечення

Анотація

У статті підкреслюється, що забезпечення рівності прав чоловіків та жінок доцільно визначити як сукупність нормативно визначених гарантій щодо забезпечення рівних прав для представників різних статей, впровадження рівних можливостей у реалізації своїх прав як чоловіками, так і жінками у всіх сферах життєдіяльності суспільства із врахуванням особливостей кожної статі з метою економічного, політичного, соціального і культурного розвитку особистості та діяльність органів державної влади зі створення умов, необхідних для відповідного забезпечення з боку держави.

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
2. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 р. № 2866-IV.
3. Дутчак О. Ґендерна нерівність та режим жорсткої економії в Україні посткризового періоду. URL: https: commons.com.ua/uk/genderna-nerivnist-ta-rezhim-zhorstkoyi-ekonomiyi/ (дата звернення: 20.04.2019).
4. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII.
5. Васильченко О. П. Гендерна рівність в Україні. Вісник Академії митної служби України. 2014. № 2. С. 46–53.
6. Кіммел Майкл С. Гендероване суспільство; пер. з англ. Майкл С. Кіммел. Київ : Сфера, 2003. 490 с.
7. Основи теорії гендеру: навч. посіб. / за ред. Агеєвої В.П., Кобелянської Л.С., Скорик М.М. Київ : К.І.С., 2004. 536 с.
8. Герасименко Т. В. Гендерні аспекти соціальної політики в Україні. Умань : СПД Сочинський, 2008. 252 с.
9. Мельник Т., Кобелянська Л. 50/50: Сучасне ґендерне мислення: словник. Київ : К.І.С., 2005. 280 с.
10. Скалько І. Р. Гендерна рівність, як основа демократичного суспільства. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2016» : зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук. конф. молодих учених (м. Черкаси, 21–22 квітня 2016 р.). Серія Психолого-педагогічні науки Ч. 1 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. С. 218–220.
11. Левченко К. Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 344 с.
12. Барко В. І. Теоретичні засади визначення поняття гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку суспільства. Вісник Національного університету оборони України. 2014. Вип. 4. С. 152–155.
13. Кириченко В. В. Адміністративно-правове забезпечення гендерної рівності в організації діяльності персоналу ОВС: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.07 / Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2011. 215 с.
14. Руднєва О. Гендерна рівність як принцип законодавства України. Право України. 2002. № 4. С. 104–108.
15. Оніщенко Н. М., Пархоменко Н.М. Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні : монографія. Київ : Юридична думка, 2010. 352 с.
16. Грицяк Н. Формування гендерної політики в Україні: проблеми теорії, методології, практики : монографія Київ : Вид-во НАДУ, 2004. 384 с.
17. Крочук М.І. Гендерна рівність як складова загального принципу рівності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. (Серія юридична). 2011. № 4. С. 464–471
18. Про Рекомендації парламентських слухань «Становище жінок в Україні: реалії та перспективи»: постанова Верховної Ради України від 29.06.2004 р. № 1904-IV.
19. Гонюкова Л. В. Сучасний механізм упровадження гендерної політики в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2016. № 2. С. 114–120.
20. Гендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади) / відп. ред. Т.М. Мельник. Київ : Логос, 2001. 120 с.
21. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Ірпінь : Перун. 2005. 1728 с.
22. Деметрадзе Тамаз Ревазович. Конституційний принцип рівності прав жінки і чоловіка: поняття, зміст, механізм його реалізації та захисту : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Держ. ВНЗ «Ужгород. нац. ун-т» М-ва освіти і науки України. Ужгород, 2015. 15 с.
23. Наливайко О. І. Правовий захист людини як предмет дослідження загальної теорії права. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 12. Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. С. 18–24.
24. Загальна теорія держави і права: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів освіти / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова, О.В. Петришин, С.М. Олейников; М.В. Цвік (ред.). Харків : Право, 2002. 432 с.
25. Збирак Т.В. Адміністративно-правове забезпечення права на свободу слова в Україні та досвід Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Державний науково-дослідний інститут МВС України. Київ, 2014. 21 с.

References
Vasylchenko, O. P. (2014). Henderna rivnist v Ukraini. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy, 2, 46–53 [in Ukrainian].
Aheieva, V.P., Kobelianska, L.S., Skoryk, M.M. (Red). (2004). Osnovy teorii henderu. Kyiv: «K.I.S.» [in Ukrainian].
Herasymenko, T. V. (2008). Henderni aspekty sotsialnoi polityky v Ukraini. Uman: SPD Sochynskyi. [in Ukrainian].
Melnyk, T. (2005) 50/50: Suchasne genderne myslennia: slovnyk. Kyiv : «K.I.S.» [in Ukrainian].
Skalko, I. R. (2016). Henderna rivnist, yak osnova demokratychnoho suspilstva. Aktualni problemy pryrodnychykh ta humanitarnykh nauk u doslidzhenniakh molodykh uchenykh "Rodzynka - 2016" : zb. materialiv XVIII Vseukr. nauk. konf. molodykh uchenykh 21-22 kvitnia 2016 r. ChNU im. B. Khmelnytskoho. Cherkasy : Vydavnytstvo ChNU im. B. Khmelnytskoho [in Ukrainian].
Levchenko, K.B. (2003). Henderna polityka v Ukraini: vyznachennia, formuvannia, upravlinnia. Kharkiv : Vyd-vo Nats. Un-tu vnutr. sprav [in Ukrainian].
Barko, V. I. (2014). Teoretychni zasady vyznachennia poniattia hendernoi rivnosti v diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy na suchasnomu etapi rozvytku suspilstva. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy, 4, 152-155 [in Ukrainian].
Kyrychenko, V. V. (2011). Administratyvno-pravove zabezpechennia hendernoi rivnosti v orhanizatsii diialnosti personalu OVS (Dis. kand. yurid. nauk). Kharkiv [in Ukrainian].
Rudnieva, O. (2002). Henderna rivnist yak pryntsyp zakonodavstva Ukrainy. Pravo Ukrainy, 4, 104-108 [in Ukrainian].
Onishchenko, N.M., Parkhomenko, N.M. (2010). Pravovi zasady formuvannia ta rozvytku hendernoho seredovyshcha v Ukraini. Kyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].
Hrytsiak, N. (2004). Formuvannia hendernoi polityky v Ukraini: problemy teorii, metodolohii, praktyky. Kyiv : Vyd-vo NADU [in Ukrainian].
Krochuk, M.I. (2011). Henderna rivnist yak skladova zahalnoho pryntsypu rivnosti. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2, 464-471 [in Ukrainian].
Honiukova, L. V. (2016). Suchasnyi mekhanizm uprovadzhennia hendernoi polityky v Ukraini. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 2, 114–120 [in Ukrainian].
Melnyk, T.M. (Red). (2001). Henderna ekspertyza ukrainskoho zakonodavstva (kontseptualni zasady). Kyiv : Lohos [in Ukrainian].
Busel, V. T. (Red). (2005). Velikij tlumachnij slovnik suchasnoyi ukrayinskoyi movi. Kiyiv; Irpin: VTF «Perun» [in Ukrainian].
Demetradze, T.R. (2015). Konstytutsiinyi pryntsyp rivnosti prav zhinky i cholovika: poniattia, zmist, mekhanizm yoho realizatsii ta zakhystu. (Avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yurid. nauk). Uzhhorod [in Ukrainian].
Nalyvaiko, O.I. (2001). Pravovyi zakhyst liudyny yak predmet doslidzhennia zahalnoi teorii prava. Derzhava i pravo: zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky, 12, 18–24 [in Ukrainian].
Tsvik, M. V. (Red). (2002). Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk dlia stud. yuryd. spets. vyshch. navch. zakladiv osvity. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Zbyrak, T.V. (2014). Administratyvno-pravove zabezpechennia prava na svobodu slova v Ukraini ta dosvid Yevropeiskoho Soiuzu. (Avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yurid. nauk). Kyiv [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати цю статтю:
Кругова, С. (2019). Наукова інтерпретація забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 14-26. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.02
Розділ
Конституційне правo; муніципальне право