Іванов А.І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ


НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

  • А. І. Іванов Національна академія внутрішніх справ
Ключові слова: правове регулювання, електронні документи, цифровий підпис, особистий ключ, документообіг

Анотація

Проаналізовано нормативно-правове регулювання використання елек-тронного цифрового підпису. Виявлена проблема збереження електронних документів від копіювання, модифікації й підробки вимагає для свого вирі-шення специфічних засобів і методів захисту. Доведено, що використання електронного цифрового підпису, що підтверджує оригінальність документа й надійно захищає його від підробок, – ефективне рішення для всіх, хто не хоче чекати приходу кур’єрської пошти за багато сотень кілометрів, щоб пе-ревірити дійсність отриманої інформації або підтвердити факт укладення договору.

Біографія автора

Місце роботи автора

аспірант Національної академії внутрішніх справ

Посилання

1. Про електронний цифровий підпис : закон України від 22.05.2003 № 852-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 276.
2. Шпірко А. Запровадження та ефективне використання електронного доку-ментообігу й електронного підпису в Україні: проблеми, нові можливості, шляхи роз-витку. Вісник Національного банку України. 2005. № 3. C. 36–41.
3. Гудзь О. Еволюція форм правочинів: від усної – до «електронної». Юридич-ний журнал. 2006. № 1 (43). С. 32–37.
4. Електронний документообіг: досвід головдержслужби України. SOFTLINE-IT : веб-сайт. URL: http://www.softline.kiev.ua/ua/elektronnij-dokumentoobig/634-elektronnij-dokumentoobig-dosvid-golovderzhsluzhbi-ukrajini.html (дата звернення: 27.01.2018).
5. Про подання електронної податкової звітності : Наказ ДПА України : від 10.04.08 № 233. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0320-08 (дата звернення: 27.01.2018).
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати цю статтю:
Іванов, А. (2018). Іванов А.І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 39-46. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/123
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право