КАЯТТЯ ЗАСУДЖЕНОГО ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ ЙОГО РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА


  • M. Suprun Інститут кримінально-виконавчої служби
  • Hierodeacon Mitrofan (Bojko) Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: каяття, пенітенціарія, людина, особистість, засуджений

Анотація

Метою статті є: визначення сутності та змісту поняття «каяття» засудженого і з’ясування умов формування процесу його ресоціалізації. Аналізуються джерела з проблеми дослідження в різних галузях знань. Відзначається актуальність наукового пошуку в різні історичні періоди розвитку людства.

Розкривається трактування дефініції «каяття людини» в міжпредметному науковому ракурсі.

Посилання

1. Богатирьов І. Г. Українська пенітенціарна наука: монографія. Харків: Харків юридичний, 2008. 294 с.
2. Бентам Ієремія. Паноптика : Репринтне видання. Випуск III-IV / Радов Г. О. (відп. за вип.). Київ: РВВ КІВС при НАВС, 1998. 60 с. (Сер.: Бібліотечка «Антологія пе-нітенціарної думки». З колекції зібрань Г. Радова).
3. Радов Г. О. «Доктринальна модель закону «Про пенітенціарну систему України». Проблеми пенітенціарної теорії і практики. № 1(2). 1997. Щорічний бюле-тень Київського інституту внутрішніх справ. Київ: РВВ КІВС, 1997. С. 11–53.
4. Радов Г. О. Формування духовності засуджених у контексті пенітенціарного процесу. Проблеми пенітенціарної теорії і практики. № 1(3). 1998. Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. Київ: РВВ КІВС, 1998. С. 39–48.
5. Радов Г. О. Пенітенціарна ідея: Думки на тему. Київ : МП «Леся», 1997. 288 с. Бібліограф. С. 278‒286. 5000 пр. ISBN 966-7166-18-х.
6. Романенко О. В. Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2004. 19 с.
7. Тальберг Д. И. Тюремная литература и тюрмоведение. Сочинения. М.: Уни-вер. Типография, 1876. 64 с.
8. Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України: в 2 т. Т. 1. Ч. 1. / упо-ряд. Г. О. Радов, І. І. Резнік; КІВС. Київ : РВВ КІВС, 1998. 414 с. 1000 пр. – ISBN 966-95484-0-3.
9. Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України: в 2 т. Т. 1. Ч. 2. / упо-ряд. Г. О. Радов, І. І. Резнік; КІВС. Київ: РВВ КІВС, 1998. 402 с. 1000 пр. ISBN 966-95484-0-3.
10. Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України: в 2 т. Т. 2. Ч. 1. / упоряд. Г. О. Радов, І. І. Резнік. Київ: ВД «Говард Пресс», 1999. 456 с. 500 пр. – ISBN 966-95484-0-3.
11. Ягунов Д. В. Державне управління пенітенціарною системою України: механізми ресоціалізації засуджених: автореф. дис…канд. юр. наук: 25.00.02. Одеса, 2004. 20 с.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Suprun, M., & Mitrofan (Bojko), H. (2017). КАЯТТЯ ЗАСУДЖЕНОГО ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ ЙОГО РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 204-210. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/67
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право