Радянська тюрма – дітище НКВС


Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано характерні особливості радянської тюрми, як однієї з ланок системи ГУЛАГ, у якій обмеження прав і свобод людини порівняно з іншими місцями ув’язнення були максимальними, де були створені нестерпні умови відбування покарань, з тим, щоб гнобити, зламати, розтоптати особистість засудженого. Тюрма була місцем ув’язнення, куди направляли особливо небезпечних державних злочинців та порушників режиму у виправно-трудових таборах і виправно-трудових колоніях. Алгоритм функціонування радянської тюрми на послідуючі десятиріччя був заданий наказами НКВС 30-х років. Радянська тюрма була місцем максимальної ізоляції ув’язнених, де можливість їх спілкування з зовнішнім світом і між собою була зведена до мінімуму. Звертається увага на невідповідність умов відбування покарання у радянській тюрмі Мінімальним стандартним правилам ООН стосовно поводження з ув’язненими.

Посилання

1. Стремухов А. М. Краткий очерк мероприятий в области тюремного дела в России за период с 1900 по 1905 г.г. Тюремный вестник. 1905 № 7. С. 472–479.
2. Сборник материалов по истории социалистического уголовного законодательства (1917-1937 гг.). Москва : Юридическое издательство НКЮ СССР, 1938. 372 с.
3. Восьмой съезд РКП(б) март 1919 г. Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза. Москва : Гос. изд-во политической лит-ры, 1959.
4. Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України. Упор. І. І. Резнік. Донецьк : ТОВ «Східний видавничий дім», 2011. 510 с.
5. Курс советского уголовного права. В 6-ти томах. Москва : Наука, 1970. 350 с.
6. Кокурин А.И. Тюремная система. 1934–1960. URL: http://old.memo.ru/history/nkvd/gulag/prisons/pch2.htm (дата звернення 31.02.2021.)
7. Галкин А. Г., Зильберман К. С., В. А., Достовалов Л. П., Мальцев П. И. Тюремное дело. Москва : НКВД СССР, 1939.
8. Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года 02.03.1937 URL: http://old.memo.ru/history/1937/ (дата звернення: 31.02.2021.)
9. Фонд Александра Яковлева. ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960. Постановление политбюро ЦК ВКП(б) о тюрьмах Главного Управления Государственной Безопасности НКВД СССР. URL: https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61006 (дата звернення: 31.02.2021.)
10. Положение о Главном тюремном управлении НКВД Союза ССР. URL: http://hrono.ru/dokum/193_dok/19391027turmy.php (дата звернення: 31.02.2021.)
11. Сделано в СССР – сделано в ГУЛАГЕ URL: https://bessmertnybarak.ru/article/sdelano_v_sssr_-_sdelano_v_gulage/ (Дата звернення 31.02.2021.)
12. Сталин. 1878–1953. Главные документы URL: https://books.google.com.ua/books?id=Tm6ADwAAQBAJ&pg (дата звернення: 31.02.2021.)
13. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
14. ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917–1960. Составители: А. И. Кокурин и Н. В. Петров. Москва, 2000. 284 с.
15. Уголовно-исполнительная система. 130 лет. М.Г. Детков, С.Х Шамсунов, Г.В. Алексушин, П.В. Ященко и др. Москва : ФСИН России, 2009. 302 с.
16. Расстрелы заключённых НКВД и НКГБ (1941) URL: https://ru.wikipedia.org (дата звернення 31.03.2021.)
17. История исполнения уголовных наказаний в тюрьмах и колониях-поселениях России: учебное пособие. Пертли Л. Ф., Кузьмин С. И., Яковлева О. Н., Макарчук О. И., Железная Ю. Ю. Москва : РИОР, ИНФРА-М, 2010. 113 с.
18. Фонд Александра Н. Яковлева ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960. Доклад МВД СССР в ЦК КПСС «О сокращении штатной численности ГУЛАГа и его периферийных органов» 28.01.1956. URL: https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009289 (дата звернення: 31.02.2021.)
19. Доклад МВД СССР в ЦК КПСС о назревшей реорганизации системы ИТЛ МВД. URL: http://history.org.ua/LiberUA/5-85646-046-4/5-85646-046-4.pdf (дата звернення: 31.02.2021.)
20. Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби.URL:https://kvs.gov.ua (дата звернення 31.02.2021 р.)
21. Указ Президента України № 119/2021 Про Національну стратегію у сфері прав людини. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537 (дата звернення: 31.02.2021 р.)
22. Річна національна програма під егідою комісії Україна-НАТО на 2020 рік URL: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/92/65/9d91df3bf88dcae15db059c69a2dbabf_1590505364.pdf (дата звернення: 31.02.2021 р.).

References
Chrestomatiya z istoriyi penitenciarnoyi sy`stemy` Ukrayiny. Upor. Reznik, I. (2011). Donecz`k: TOV «Sxidny`j vy`davny`chy`j dim».
Kurs sovetskogo ugolovnogo prava (1970). V shesty` tomax. Naukа.
Galky`n, A.G., Zy`l`berman, K.S., Dostovalov, L.P., Mal`cev, P.Y`. (1939). Tyuremnoe delo. NKVD SSSR.
Ugolovno-y`spolny`tel`naya sy`stema. 130 let (2009). M. G. Detkov. FSY`N Rossy`y`.
Y`story`ya y`spolneny`ya ugolovnych nakazany`j v tyur`mach y` kolony`yach-poseleny`yach Rossy`y (2010). Pertly`, L.F. Y`NFRA-M.
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати цю статтю:
Степанюк, А. (2021). Радянська тюрма – дітище НКВС. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 21-38. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.02
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право