Соціальна компетентність як основа концепту «права людини»


Анотація

У статті розглянуто концепт «права людини» з точки зору соціології права. Зазначено, що однією з центральних проблем теорії прав людини, а також формування особистості, є необхідність володіння так званою соціальною компетентністю. Її визначення зводиться до такого: соціальна компетентність являє собою певні – соціально значущі – знання і навички, якими володіє людина, соціальні та професійні групи, населення загалом; вони відображають соціальні явища і процеси; люди отримують їх впродовж особистого й суспільного життя, а також під час професійної діяльності. Значення цього поняття визначається наявними соціальними умовами – загальними, пов’язаними з характером суспільних відносин, соціальною структурою, загальною культурою, ступенем освіченості, релігійності населення; і специфічними, які пов’язані з розвиненістю демократичних інститутів суспільства, забезпеченістю прав і свобод громадян, враховуючи свободу слова і думок, отримання і передачі інформації, совісті тощо. Зроблено висновок, що права і свободи людини постають у вигляді важливої риси будь-якого типу цивілізації, який розкриває становище особистості в суспільстві, правові й моральні умови її існування та розвитку. Вони завжди пов’язані із задоволенням інтересів в особистому, політичному, економічному, соціальному та культурному житті і повинні відповідати реальним можливостям соціуму.

Посилання

1. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления : монография. Харьков : Право, 2002. 327 с.
2. Pound R. Social Control through Law. New Haven : Yale University Press, 1942. 138 p.
3. Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів / В. М. Яблонський, О. М. Балакірєва, Т. В. Бєльська [та ін.] ; за ред. О. А. Корнієвського. Київ : НІСД, 2016. 72 с.
4. Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : збірник методичних матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / за заг. ред. Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. Київ : НАДУ, 2016. 308 с.
5. Центр досліджень IRI: суспільно-політичні настрої українців. URL: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/
centr_issledovaniy_iri_obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_ukraincev.html. (дата звернення: 02.09.2020).
6. Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007, 2009, 2011 і 2015. URL: http://kiis.com.ua/materials/pr/20161602_corruption/Corruption%20in%20Ukraine%202015%20UKR.pdf (дата звернення: 02.09.2020).
7. Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016–2018) / Резюме дослідження; [С. Колишко, М. Паращевін, В. Яворський]; під заг. ред. Т. Печончик. Київ, 2018. 96 с. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/Ombudsman's%20project/UNDPUA_HumanRights_UKR_full.pdf (дата звернення: 12.09.2020).
8. Lewis A., Mackenzie С. Morale, money, ethical and economic psychology. Human Relations. 2000. February 1. Vol. 53, Iss. 2. Р. 179–191.

References
Maksimov, S. I. (2002). Pravovaya realnost: opyt filosofskogo osmysleniya. Harkov: Pravo [in Russian].
Pound, R. Social Control through Law. New Haven : Yale University Press, 1942. 138 p.
Korniyevsky O. A. (red.). (2016). Rozvitok gromadyanskogo suspilstva Ukrayini v umovah vnutrishnih i zovnishnih viklikiv. Kiyiv: NISD [in Ukrainian].
Lewis, A., Mackenzie, С. (2000) Morale, money, ethical and economic psychology. Human Relations, 53, 2, 179–191.
Опубліковано
2020-12-12
Як цитувати цю статтю:
Подорожна, Т., & Котуха, О. (2020). Соціальна компетентність як основа концепту «права людини». Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 60-68. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.06
Розділ
Конституційне правo; муніципальне право