Стан дотримання прав людини в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України


Анотація

У статті висвітлено стан дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту, в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України у 2016–2019 роках. Незважаючи на те, що в системі виконання покарань постійно відбувалися зміни, зокрема на законодавчому та структурному рівнях, умовно за початок реформування взято 2016 рік, коли було ліквідовано центральний орган виконавчої влади, що реалізовував державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, – Державну пенітенціарну службу України, а її функції передано Міністерству юстиції України. Не випадково основний акцент зроблено саме на дотриманні прав в’язнів, оскільки людина в пенітенціарних установах перебуває під повним контролем держави та є більш уразливою з точки зору можливості порушення її прав.

Посилання

1. Моніторинг місць несвободи: стан реалізації національного превентивного механізму. Доповідь за 2016 рік. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Офіційний веб-сайт. URL: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3 (дата звернення: 13.02.2020).
2. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні 2017. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Офіційний вебсайт. URL: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3 (дата звернення: 13.02.2020).
3. Жупанов Д. Аналітичний звіт за результатами здійснення моніторингових візитів до установ Державної кримінально-виконавчої служби України у 2018 році. Київ, 2018. 64 с.
4. Жупанов Д., Нєцвєтаєв Є. Аналітичний звіт за результатами моніторингових візитів до установ Державної кримінально-виконавчої служби України у 2019 році. Київ, 2019. 80 с.
5. Нєцвєтаєв Є., Жупанов Д. Моніторинг пенітенціарної реформи в Україні у 2016–2019 рр. Київ, 2019. 84 с.
6. Скачко І. Україна на третьому місці за кількістю скарг проти неї до ЄСПЛ. Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. URL: http://khpg.org/index.php?id=1580303436 (дата звернення: 12.02.2020).
7. Рішення ЄСПЛ у справі Сукачов проти України//Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. URL: http://khpg.org/index.php?id=1581010116 (дата звернення: 12.02.2020).
8. CASE OF SUKACHOV v. UKRAINE. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-200448%22]} (дата звернення: 12.02.2020).
9. Проект Закону про превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з катуванням, нелюдським чи таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням щодо засуджених та осіб, узятих під варту, та запровадження інституту пенітенціарних суддів//Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613 (дата звернення: 12.02.2020).
10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України//Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-18 (дата звернення:12.02.2020).

References
Zhupanov, D. (2018). Analitichnij zvit za rezultatami zdijsnennya monitoringovih vizitiv do ustanov Derzhavnoyi kriminalno-vikonavchoyi sluzhbi Ukrayini u 2018 roci [in Ukrainian].
Zhupanov, D., Nyecvyetayev, Ye. (2019). Analitichnij zvit za rezultatami monitoringovih vizitiv do ustanov Derzhavnoyi kriminalno-vikonavchoyi sluzhbi Ukrayini u 2019 roci. Kiyiv [in Ukrainian].
Nyecvyetayev, Ye., Zhupanov, D. (2019). Monitoring penitenciarnoyi reformi v Ukrayini u 2016–2019 rr. Kiyiv [in Ukrainian].
Skachko, I. Ukrayina na tretomu misci za kilkistyu skarg proti neyi do YeSPL. Prava Lyudini v Ukrayini. Informacijnij portal Harkivskoyi pravozahisnoyi grupi. URL: http://khpg.org/index.php?id=1580303436 (data zvernennya: 12.02.2020) [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Нєцвєтаєв, Є. (2020). Стан дотримання прав людини в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 116-123. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.12
Розділ
Актуальна тема номера