Належна правова процедура та правові стандарти Європейського суду з прав людини


Анотація

У статті досліджуються теоретичні проблеми визначення поняття та змісту належної правової процедури. Висвітлюється концепція належної правової процедури, характеризуються основні етапи її становлення, розвитку та юридичного оформлення. Основні елементи належної правової процедури розкриваються на основі аналізу норм міжнародного, регіонального та національного права. Розглянути найбільш важливі гарантії свободи та недоторканності особи які відображені в міжнародних угодах про права людини та закріплені в конституціях сучасних держав.

Посилання

1. Білак М. Запровадження європейської доктрини «правова процедура» (fair procedure) у практиці Касаційного адміністративного суду. URL: https://protocol.ua/ua/zaprovadgennya_evropeyskoi_doktrini_pravova_protsedura_(fair_procedure)_u_praktitsi_kasatsiynogo_administrativnogo_sudu/ (дата звернення: 11.11.2020).
2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 10.11.2020).
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 11 листопада 1950 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 10.11.2020).
4. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.11.2020).
5. Крестовська Н. М. Цвіркун О.Ф., Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія-практикум. Харків : Одіссей, 2010. 488 с.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ print (дата звернення: 10.11.2020).
7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 10.11.2020).
8. Нестеренко С. С. Принцип «due process of law» у міжнародному кримінальному праві. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 62. С. 379–385.
9. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 13.03. 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр (дата звернення: 10.11.2020).
10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» від 28.02.2018 р. № 2-р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-18 (дата звернення: 10.11.2020).
11. Справа «Алене де Рібемон проти Франції» (Allenet de Ribemont v. France): рішення ЄСПЛ № 15175/89 від 10.02.1995. URL: https://cedem.org.ua/library/sprava-alene-de-ribemon-proty-frantsiyi/ (дата звернення: 10.11.2020).
12. Справа «Кемпбелл і Фелл проти Сполученого Королівства» : рішення Європейського Суду з прав людини від 28 червня 1984 р. URL: https://precedent.in.ua/2016/04/09/kempbell-y-fell-protyv-soedynennogo-k/ (дата звернення: 10.11.2020).
13. Справа «Криволапов проти України»: рішення ЄСПЛ 5406/07 від от 02.10.2018 URL: https://minjust.gov.ua/m/stattya-6-pravo-na-spravedliviy-sudhttps://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/kryvolapov_proty_ukr_33_19_02__2019.pdf (дата звернення: 10.11.2020).
14. Справа «Олег Колесник проти України» №17551/02 від 19.11.2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_505 (дата звернення: 01.11.2020).
15. Справа «Олександр Волков проти України»: рішення ЄСПЛ № 21722/11 від 09.01.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_947 (дата звернення: 05.11.2020).
16. Справа «Саундерс проти Сполученого Королівства»: рішення ЄСПЛ 43/1994/490/572. від 17.12.1996 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO2492.html (дата звернення: 12.11.2020).
17. Справа «Телфнер проти Австрії»: рішення ЄСПЛ № 33501/96, 2001 р. URL: http://www.rrpoi.narod.ru/echr/another_2/telfner.htm (дата звернення: 11.11.2020).
18. Case of Domenichini v. Italy: Judgment of the European Court of Human Rights № 15943/90. 15 November 1996. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-58073"]} (дата звернення: 11.11.2020).

References
Krestovskaya, N. M., Tsvirkun, O. F. (2010). History of the State and Laws of Foreign Countries. Kharkiv: Odyssey [in Ukrainian].
Nesterenko, S. S. (2011). The principle of "due process of law" in international criminal law. Aktualni problemy derzhavy i prava, 379-385 [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Матвєєва, Л. (2021). Належна правова процедура та правові стандарти Європейського суду з прав людини. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 54-64. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.05
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень