Міжнародні та європейські стандарти захисту прав вразливих груп населення


Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано проблеми правового захисту вразливих груп населення в контексті формування активної правозахисної політики держави, спрямованої на підвищення спроможності соціально вразливих груп та зниження ризиків зростання соціальної напруги у суспільстві. Презентовано результати аналізу європейського досвіду протидії нетерпимості та дискримінації.

Посилання

1. Ангелова та Ілієв проти Болгарії (Angelova and Iliev v. Bulgaria) від 26.07.2007 № 55523/00 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_171#Text (дата звернення: 11.08.2020).
2. Бурля та інші проти України від 06. 11. 2018 (остаточне 06.02.2019) № 3289/10 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d65#Text (дата звернення: 10.09.2020).
3. Вовк Д., Бойчук С. Верховенство права і толерантність: навчальний посібник. Київ, 2018. 172 с.
4. Галан В.О. Дискримінація за расовою ознакою: від апології рабства до міжнародно-правового злочину. Форум права. 2014. № 3. С.52-62.
5. Доповідь Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) щодо України (п’ятий цикл моніторингу), ухвалено 20 червня 2017 р., опубліковано 19 вересня 2017 р. URL: https://rm.coe.int/fifth-report-on-ukraine-ukrainiantranslation-/16808b5caa (дата звернення: 10.09.2020).
6. Журавльова Г. С. Конституційні аспекти заборони дискримінації в Україні й іноземний досвід. Науковий вісник публічного та приватного права. Вип.6, том 1. 2016. С. 40-44.
7. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 10.09.2020).
8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 11 листопада 1950 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 01.09.2020).
9. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.09.2020).
10. Кравчук А. Злочини та інциденти ненависті в Україні. К: Центр «Наш світ», 2018. 95 с.
11. Кримінальний кодекс України від 5. 04. 2001 року № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 10.09.2020).
12. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105#Text (дата звернення: 10.09.2020).
13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 10.09.2020).
14. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text (дата звернення: 10.09.2020).
15. Начова та інші проти Болгарії (Nachova and Others v. Bulgaria): рішення ЄСПЛ №№ 43577/98, 43579/98 від 06.07.2005 р. URL: https://www.srji.org/resources/search/21/(дата звернення: 10.09.2020).
16. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: Закон України від 05.11. 2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1707-17#Text (дата звернення: 10.09.2020).
17. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 6 вересня 2012 року № 5207-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text (дата звернення: 10.09.2020).
18. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 11. 09 2013 р. № 701-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/701-2013-%D1%80#Text (дата звернення: 04.09.2020).
19. Про Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року: Указ Президента України від 08.04. 2013. № 201/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/201/2013#n10(дата звернення: 10.09.2020).
20. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності) від 09.04.2020 № 3316 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68552 (дата звернення: 10.09.2020).
21. Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS № 177) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_537#Text(дата звернення: 10.09.2020).
22. Радчук О. П. Європейська Конвенція про захист прав найбільш вразливих верств населення. Теорія і практика правознавства. Вип. 1 (5). 2014. С. 1-14.
23. Федорченко та Лозенко проти України: рішення ЄСПЛ № 387/03 від 20.09.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_933#Text (дата звернення: 10.09.2020).
24. News of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI). Denmark, Montenegro, Serbia, Ukraine: Council of Europe’s anti-racism commission publishes conclusions on implementation of its priority recommendations. Strasbourg, France. 2 june 2020. URL: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/denmark-montenegro-serbia-ukraine-council-of-europe-s-anti-racism-commission-publishes-conclusions-on-implementation-of-its-priority-recommendations (дата звернення: 10.09.2020).


References
Boychuk, S., Vovk D. (2018). Rule of law and tolerance. Kyiv [in Ukrainian].
Galan, V.O. (2014). Discrimination on racial grounds: from the apology of slavery to international crime. Law Forum, 3, 52-62 [in Ukrainian].
Zhuravlyova, G.S. (2016). Constitutional aspects of non-discrimination in Ukraine and foreign experience. Scientific Bulletin of Public and Private Law, 6, 1, 40-44 [in Ukrainian].
Kravchuk, A. (2018). Hate crimes and incidents in Ukraine. Kiev: Our World Center [in Ukrainian].
Radchuk, O. P. (2014). European Convention for the Protection of the Rights of the Most Vulnerable. Theory and practice of jurisprudence, 5, 1-14 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-12-11
Як цитувати цю статтю:
Матвєєва, Л. (2020). Міжнародні та європейські стандарти захисту прав вразливих груп населення. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 48-59. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.05
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень