Проблеми забезпечення конституційного права людини й громадянина на відпочинок в Україні


Ключові слова: проблеми забезпечення права; конституційне право; людина й громадянин; право на відпочинок; конституція

Анотація

У статті здійснено аналіз проблем забезпечення конституційного права людини й громадянина на відпочинок в Україні. З’ясовано зміст кожної із наведених проблем. Обґрунтовано як законодавчі прогалини впливають на практику. Сформульовано чіткі та аргументовані пропозиції щодо вирішення наведених проблем.

Посилання

1. Попова В. М. Соціальні права людини – основа соціальної держави. Ефективність державного управління, 2013. Вип. 37. С. 70–75.
2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996 р. № 30. Ст. 141.
3. Ярошенко А. С. Особливості правового регулювання відпусток, як гарантії держави, що надається працівнику. Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах, 2018. № 1. С. 239–242.
4. Хромей В. В. Реалізація конституційного права на відпочинок. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 4. С. 143–149.
5. Лопушняк Г.С. Рибчинська Х.В. Державні гарантії забезпечення соціально-економічних прав в Україні: конституційні засади та рівень практичної реалізації. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2015. № 1. С. 61–72.
6. Бойко І. В., Бойко О. І. Поняття та види трудових відпусток в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права, 2019. № 2. С. 126–133.
7. Кодекс законів про працю: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50.
8. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. №. 45. С. 397.

References
Popova, V. M. (2013). Sotsialni prava liudyny – osnova sotsialnoi derzhavy. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 37, 70–75 [in Ukrainian].
Yaroshenko, A. S. (2018). Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia vidpustok, yak harantii derzhavy, shcho nadaietsia pratsivnyku. Aktualni problemy trudovoho zakonodavstva, zakonodavstva pro derzhavnu sluzhbu ta sluzhbu v pravookhoronnykh orhanakh, 1, 239–242 [in Ukrainian].
Khromei, V. V. (2013). Realizatsiia konstytutsiinoho prava na vidpochynok. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, 4, 143–149 [in Ukrainian].
Lopushniak, H.S. Rybchynska Kh.V. (2015). Derzhavni harantii zabezpechennia sotsialno-ekonomichnykh prav v Ukraini: konstytutsiini zasady ta riven praktychnoi realizatsii. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, 1, 61–72 [in Ukrainian].
Boiko, I. V., Boiko, O. I. (2019). Poniattia ta vydy trudovykh vidpustok v Ukraini. Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava. 2, 126–133 [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати цю статтю:
Пилипчук, Н. (2019). Проблеми забезпечення конституційного права людини й громадянина на відпочинок в Україні. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 27-36. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.03
Розділ
Конституційне правo; муніципальне право