Микитась І.М. ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ЗНАЧЕННЯ


  • І. М. Микитась Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: уповноважений орган з питань пробації, призначення по-карання, санкція, досудова доповідь

Анотація

Розкрито поняття, зміст і значення досудової доповіді, аналізується вітчизняне кримінальне процесуальне та кримінально-виконавче законодавство. Досліджуються основні проблемні питання впровадження досудової допо-віді в Україні й обґрунтовуються способи їх вирішення.

Біографія автора

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Інституту кримінально-виконавчої служби

Посилання

1. Рекомендація CM/Rec (2010)1 Комітету міністрів державам-членам про Правила Ради Європи про пробацію : прийнята Комітетом міністрів 20.01.2010 р. на 105-му засіданні заступників міністрів. Council of Europe : офіц. сайт. URL: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Rec(2010)1%20Ukrainian.pdf (дата звернення: 25.01.2018).
2. Севрук Ю. Г., Петровська Л. О., Севрюков В. В., Козій В. В. Пробація в Укра-їні : наук.-практ. посіб. Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. 120 с.
3. Олефір Л. І. Досудова доповідь як складовий елемент соціально-правового дослідження правопорушника. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. Вип. 1. Т. 4. С. 34–36.
4. Ткач Т. П. Досудова доповідь служби пробації: поняття, необхідність, фу-нкції. Науковий вісник. 2014. № 1. С. 56–65.
5. Про пробацію : закон України : від 05.02.2015 № 160-VIII / База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://w1.cl.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=45301 (дата звернення 25.01.2018).
6. Про практику здійснення судами кримінального провадження щодо не-повнолітніх: лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.01.2017. Закон і Бізнес. URL: http://zib.com.ua/ua/print/127476-list_vssu_vid_16012017_223-6604-17_pro_praktiku_zdiysnennya_.html (дата звернення 25.01.2018).
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати цю статтю:
Микитась, І. (2018). Микитась І.М. ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ЗНАЧЕННЯ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 131-136. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/133
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право