Безпалова О.І., Капустіна К.О. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ


КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

  • О. І. Безпалова Харківський національний університет внутрішніх справ;
  • К. О. Капустіна Харківський національний університет внутрішніх справ;
Ключові слова: уповноважений орган з питань пробації, ефективність, результативність, показники, критерії.

Анотація

Розкрито значення вироблення узгодженої процедури оцінювання ефе-ктивності діяльності повноваженого органу з питань пробації. Запропонова-но класифікацію критеріїв ефективності роботи повноваженого органу з питань пробації з поділом на загальні та спеціальні. Надано характеристику складових елементів кожної групи критеріїв. Окреслено вимоги, яким повин-ні відповідати показники, що характеризують критерії ефективності роботи уповноваженого органу з питань пробації: поєднання кількісних і якісних показників, достовірність показників, порівнюваність показників та оптимальність показників.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри
адміністративної діяльності поліції
Харківського національного університету внутрішніх справ;

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук

Посилання

1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Эффективный. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеол. выражений / РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999. 944 с. URL: http://www.ozhegov.org/words/ 40888.shtml (дата звернення: 10.01.2018).
2. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный эконо-мический словарь. 2-е изд., испр. М. : Инфра-М, 1999. 479 с. URL: http://www.ebk.net.ua/Book/Ses/eh/ 0700.htm (дата звернення: 10.01.2018).
3. Економічна ефективність. Економіка підприємства : [онлайн-підручник] : URL: http://www.readbook.com.ua/book/6/104 (дата звернення: 10.01.2018).
4. Азимбердиев М. Показатели экономической и социальной эффективно-сти деятельности учреждений здравоохранения. G-Global : веб-сайт. / Ассоц. «Евраз. экон. клуб ученых». URL: https://www.group-global.org/en/node/5540 (дата звернення: 10.01.2018).
5. Суворов В. В. Порівняльний аналіз ефективності здійснення митної спра-ви в Україні та інших країнах. Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. 2011. № 1 (45). С. 40–46.
6. Мочерний С. В. Соціальна та економічна ефективність. Основи економічних знань : підручник. Вид. 2-ге, уточн. Київ : Академія, 2001. 310 с. URL: http://library.if.ua/book/ 41/2795.html (дата звернення: 10.01.2018).
7. Лановенко О. А. Социальная эффективность предоставления социальных услуг: критериальные показатели ее оценки. Вісник Харківського національного уні-верситету імені В. Н. Каразіна. 2010. № 889. С. 142–147.
8. Костин В. А. Теория управления : учеб. пособие для вузов. Екатеринбург : УрАГС, 2001. 216 с.
9. Hагимова А. М. Эффективность деятельности государственных органов управления как фактор повышения качества жизни в регионе: проблемы оценки и измерения. Казань : Казан. гос. ун-т, 2009. 188 с.
10. Критерии. Энциклопедический словарь экономики и права. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/ 7103 (дата звернення: 10.01.2018).
11. Професійна освіта : словник ; навч. посіб. / уклад. С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало та ін. ; за ред. Н. Г. Ничкало. Київ : Вища шк., 2000. 381 с.
12. Баранцев А. Эссе о критеріях. Software-Testing.Ru : [сайт]. 28.09.2008. URL: http://software-testing.ru/library/testing/general-testing/4-2008-09-28-17-12-35 (дата звернення: 10.01.2018).
13. Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. 160 с.
14. Що таке критерії? Оnlinenews : веб-сайт. URL: http://onlinenews.rv.ua/navchannya/scho-take-kryteriji (дата звернення: 10.01.2018).
15. Мазін В. М. Критерії та показники сформованості культури професійної самореалізації педагога. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. 2007. Вип. 41. С. 217–225.
16. Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у ви-гляді громадських робіт та виправних робіт : наказ М-ва юстиції України : від 19.03.2013 № 474/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-13 (дата звернення: 10.01.2018).
17. Ashland community policing survey : офіційний сайт Департаменту поліції міста Ashland. URL: http://www.ncjtc.org/CJCI/TRGP/Documents/Ashland_Survey.pdf (дата звернення: 10.01.2018).
18. Cibolo Police Department Community Policing Survey : офіц. сайт Департаменту поліції міста Cibolo. URL: https://www.research.net/s/CiboloPolice (дата звернення: 10.01.2018).
19. Потёмкин В. К. Управление персоналом : учеб. для вузов. СПб. : Питер, 2010. 432 с.
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати цю статтю:
Безпалова, О., & Капустіна, К. (2018). Безпалова О.І., Капустіна К.О. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 27-37. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/122
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право