Шкарупа К. В. ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • К. В. Шкарупа Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: громадські роботи, адміністративні покарання, адмініс-тративна відповідальність, адміністративні стягнення, суспільні відносини

Анотація

Проаналізовано основні функцій громадських робіт як виду адміністративного стягнення й виділено фактичні та стратегічні цілі. Надано характеристику проблем, що найчастіше зустрічаються у разі застосування судом чинного законодавства під час розгляду справ аналізованої категорії: найпоширенішими можна назвати неналежним чином оформлені працівниками поліції протоколи про адміністративні правопорушення.
Доведено, що суттєва різниця між адміністративним стягненням «громадські роботи» та кримінальним покаранням «громадські роботи» полягає головним чином у встановлених чинним законодавством підставах накладення стягнення чи покарання (вчинення, відповідно, правопорушення чи злочину) та строках їх виконання.

Біографія автора

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного центру з питань
діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України
Інституту кримінально-виконавчої служби

Посилання

1. Конституція України : закон України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141.
2. Адміністративна відповідальність в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. доц. А. Т. Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. Харків : Ун-т внутр. справ, 2000. 99 с.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення / База даних «Зако-нодавство України» (БД «Законодавство України») / Верховна Рада України (ВР Укра-їни). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/ (дата звернення: 27.01.2018)
4. Кодекс України про адміністративні проступки : проект від 26.05.2004 № 5558 / БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5558&skl=5 (дата звер-нення: 27.01.2018).
5. Адміністративна відповідальність в Україні : [навчальний посібник] / за заг. ред. доц. А. Т. Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. Харків : Ун-т внутр. справ, 2000. 99 с.
6. Колпаков В. К. Деліктний феномен в адміністративному праві України : ав-тореф. дис. ... д-ра. юрид. наук : 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. Київ : 2005. 39 с.
7. Адміністративне право України : навч. посіб. : [у 2-х томах] / [Галунько В. В., Олефір В. І., Пихтін М. П. та ін..] ; за заг. ред. В. В. Галунька. Херсон : Херсонська місь-ка друкарня, 2011.
8. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопору-шення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення : закон України : від 02.12.2010 № 2744-VI / БД «Законодавство України» / ВР України. URL: доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5289-17 (дата звернення: 27.01.2018).
9. Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у ви-гляді громадських робіт та виправних робіт : наказ М-ва юстиції України від 19.03.2013 № 474/5 / БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-13 (дата звернення: 27.01.2018).
10. Алімов К. О. Історичні витоки інституту громадських робіт та перспективи його розвитку в галузі адміністративного права. Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Юридичні науки. Запоріжжя : Запорізький наці-ональний університет, 2011. № 1. C. 169–175.
11. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяль-ності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації : монографія / за ред. проф. О. М. Бандурки. Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2002. 336 с.
12. Ведєрніков Ю. А., Шкарупа В. К. Адміністративне право України : навч. по-сіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 336 с.
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати цю статтю:
Шкарупа, К. (2018). Шкарупа К. В. ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 55-63. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/125
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право