ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ГРУЗІЇ


  • Б. Псутурі

Анотація

У статті з’ясовано пріоритетні напрямком розвитку аграрного сектору економіки як Грузії так і України. Проведено порівняльно-правовий аналіз законодавства в частині регулювання виробництва органічної продукції рослинництва в Україні та Грузії. Запропоновано рекомендації щодо імплементації норм з грузинського законодавства у вітчизняне з метою вдосконалення останнього.

Посилання

1. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 р. № 275-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80#Text
2. Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 664-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-%D1%80#Text
3. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80#Text
4. Носік В. В. Теоретичні та законодавчі основи здійснення права на органічне виробництво в умовах реалізації цілей сталого розвитку до 2030 року в Україні. Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення. Монографія. Харків: Юрайт, 2020. 308 с. С. 36-37.
5. Грузия. Перспективы инновационной политики 2020: Восточная Европа и Южный Кавказ. URL: https://unece.org/sites/default/files/2021-09/RU-Sub-regional_Innovation_Policy_Outlook_2020_GEORGIA_CHAPTERS.pdf
6. Шкуратов О.І, Чудовська В.А., Вдовиченко А.В. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку: монографія. К.: ТОВ «ДІА», 2015. 248 с. С. 12.
7. Про біопродукцію. Постанова уряду Грузії №198 від 30 липня 2013 р. URL: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1978999?publication=0
8. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10.07.2018 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 36, ст. 275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
9. Гафурова О.В. Адаптація аграрного законодавства України до вимог ЄС у сфері органічного сільськогосподарського виробництва. Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: монографія; за заг. ред. проф. М.В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 273-286.
10. Ільків Н.В. Основні напрями вдосконалення правового регулювання використання земель для ведення органічного землеробства. Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography and agricultural sciences : Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. 1163 p. С.302-321.
11. На підтримку фермерів, які переходять на біовиробництво, в держбюджеті Грузії 2023 року передбачено $186 тисяч. URL: https://east-fruit.com/uk/novyny/na-pidtrymku-fermeriv-yaki-perekhodyat-na-biovyrobnytstvo-v-derzhbyudzheti-hruziyi-2023-roku-peredbacheno-186-tysyach/
12. Мінекономіки заважає виробникам органічної продукції отримати держпідтримку. URL: https://agropolit.com/blog/484-minekonomiki-zavajaye-virobnikam-organichnoyi-produktsiyi-otrimati-derjpidtrimku
13. Марченко С.І. Правові проблеми державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва. Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: монографія; за заг. ред. проф. М.В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. C. 123-132.
Опубліковано
2023-04-06
Як цитувати цю статтю:
Псутурі, Б. (2023). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ГРУЗІЇ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 52-60. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2022.3.05
Розділ
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо-ресурсне право