Проблемні питання допуску адвоката до участі у проведенні обшуку


Анотація

У статті здійснено аналіз основних проблемних питань допуску адвоката до обшуку. Окреслено основні негативні наслідки недопущення адвоката до участі у зазначеній слідчій розшуковій дії. Обґрунтовано, що участь захисника у проведенні обшуку здатна зменшити кількість зловживань і порушень норм кримінального процесуального законодавства з боку працівників правоохоронних органів.

Посилання

1. Вегера І. Проблемні питання участі адвоката при проведенні обшуку. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 7. С. 143–147.
2. ГПУ заборонила слідчим відмовляти адвокатам у праві бути присутніми при обшуках. URL: https://radako.com.ua/news/gpu-zaboronila-slidchim-vidmovlyati-advokatam-u-pravi-buti-prisutnimi-pri-obshukah (дата звернення: 17.03.2021).
3. Дубівка І. В. Діяльність адвоката в стадії досудового розслідування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2007. 233 с.
4. Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 23.03.2021).
5. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 16.03.2021).
6. Кримінальний кодекс України від 1 вересня 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv#n1826 (дата звернення: 16.03.2021).
7. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 20 листопада 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2186 (дата звернення: 15.03.2021).
8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 16.03.2021).
9. Островська М. Допуск адвоката до участі в проведенні обшуку. Правовий тиждень. 2015. № 24-26.
10. Постанова ККС ВС від 6 червня 2018 р. URL: https://protocol.ua/ru/postanova_kks_vp_vid_06_02_2018_roku_u_spravi_752_11464_16_k_1/ (дата звернення: 25.03.2021).
11. Постанова ККС ВС від 12 грудня 2019 р. (справа № 644/11651/15-к). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85836382 (дата звернення: 26.03.2021).
12. Постанова Великої Палати ВС від 23 січня 2019 р. (справа №802/1335/17-а). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79988780 (дата звернення: 26.03.2021).
13. Постанова ККС ВС від 29 січня 2019 р. (справа № 466/896/17). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79601140 (дата звернення: 27.03.2021).
14. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/conv#n6 (дата звернення: 16.03.2021).
15. «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 р . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text (дата звернення: 16.03.2021).

References
Vehera, I. (2016 ). Problemni pytannia uchasti advokata pry provedenni obshuku. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 7, 143–147.
Dubivka, I. V. (2017). Diialnist advokata v stadii dosudovoho rozsliduvannia. (Candidate`s thesis). Kyiv.
Ostrovska M. (2016). Dopusk advokata do uchasti v provedenni obshuku Pravovyi tyzhden, 24-26.
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати цю статтю:
Крицька, І., & Дзюба, Я. (2021). Проблемні питання допуску адвоката до участі у проведенні обшуку. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 122-132. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.11
Розділ
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, ОРД