Невизнані держави сучасного світу: проблеми міжнародно-правового визнання і шляхи їх подолання


Анотація

У статті досліджено теорії та види міжнародно-правового визнання, проаналізовано їх переваги та недоліки. Окреслено причини та способи появи невизнаних держав, наведено основні підходи їх класифікації. Обґрунтовано необхідність якнайшвидшого вирішення проблем, що наразі існують у даному інституті, запропоновано виробити формальні критерії, що дадуть світовій спільноті змогу (в разі виконання певних умов) легітимізувати новостворені держави, регламентувати та закріпити єдину процедуру міжнародного визнання.

Посилання

1. Афанасьєв Д. В., Тараненко М. М. Проблема невизнаних та частково визнаних держав на міжнародній арені. Національний юридичний журнал: теорія і практик. 2019. С. 170–173.
2. Бердегулова Л. А. Дипломатическое признание вновь возникающих государств как субъектов международно-правовых отношений. Вестник ЗабГУ. 2014. № 2 (105). С. 140–146.
3. Большаков А. В. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья. Международные процессы. 2007. Том 5. № 3(15). С. 84.
4. Далявська Т. П. Невизнані держави в контексті державотворчих процесів та міжнародного визнання. Держава і право. 2014. № 66. С 245–251.
5. Далявська Т. П. Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз: дис … канд. політ.наук. Київ, 2016. 230 с.
6. Декларація про принципи міжнародного права:
прийнята резолюцією 2625 (XXV) Генеральної Асамблеї ООН від 24 жовтня 1970 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569#Text (дата звернення: 29. 08. 2020).
7. Дівак В. Сепаратизм як геополітична зброя: виникнення нових квазідержав на карті світу. Пошук критеріїв міжнародного визнання невизнаних державних утворень. Віче. 2016. № 3. С. 43–47.
8. Лісіцин В. Самовизначення чи територіальна цілісність: вирішення дилеми на засадах справедливості. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. №13. С. 73–79.
9. Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» від 18. 01. 2018 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text (дата звернення: 29. 08. 2020).
10. Республіки невизнані і частково визнані. Скільки в світі невизнаних республік? URL: https://uk.deborahnormansoprano.com/novosti-i-obschestvo/71836-respubliki-nepriznannye-i-chastichno-priznannye-skolko-v-mire-nepriznannyhrespublik.html (дата звернення: 10.08.2020)
11. Савчук К. Еволюція інституту міжнародно-правового визнання держав в сучасних умовах. Юридичний журнал. 2009. № 1.С. 50–58.
12. Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду від 26. 06. 1945. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text (дата звернення: 10.08.2020)
13. Теленко О. М. Невизнані держави сучасного світу: сутність поняття та проблеа визнання. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». 2016. № 105. С. 314-317.
14. Цимбрівський Т. Інститут визнання у сучасних міжнародно-правових відносинах. Публічне право. 2012. № 3 (7). С.158–163.

References
Afanasyev, D. V., Taranenko, M. M. (2019). The problem of unrecognized and partially recognized states in the international arena. National Legal Journal: Theory and Practice, 70–173 [in Russian].
Berdegulova, L. A. (2014) Diplomatic recognition of emerging states as subjects of international legal relations. Bulletin of ZabGU, 2 (105), 140–146 [in Russian].
Bolshakov, A. V. (2007). Unrecognized states of the European periphery and borders. International processes, 5, 3 (15), 84 [in Russian].
Dalyavska, T. P. (2014). Unrecognized states in the context of state-building processes and international recognition. State and law, 66, 245–251 [in Ukrainian].
Dalyavska, T. P (2016). The phenomenon of unrecognized states: political analysis (dissertation. political science). Kyiv [in Ukrainian].
Divak, V. (2016). Separatism as a geopolitical weapon: the emergence of new quasi-states on the world map. Search for criteria for international recognition of unrecognized state entities. Viche, 3, 43–47 [in Ukrainian].
Lisitsyn, V. (2017). Self-determination or territorial integrity: solving the dilemma on the basis of justice. Bulletin of Lviv University, 13, 73-79 [in Ukrainian].
Savchuk, K. (2009). The evolution of the institution of international legal recognition of states in modern conditions. Legal journal, 1, 50–58 [in Ukrainian].
Telenko, O. M. (2016). Unrecognized states of the modern world: the essence of the concept and the problem of recognition. Collection of scientific works "Gileya: scientific bulletin", 105, 314–317 [in Ukrainian].
Tsymbrivsky, T. (2012). Institute of recognition in modern international legal relations. Publichne pravo, 3 (7), 158–163 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-12-12
Як цитувати цю статтю:
Дзюба, Я., & Остафійчук, О. (2020). Невизнані держави сучасного світу: проблеми міжнародно-правового визнання і шляхи їх подолання. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 152-162. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.16
Розділ
Трибуна молодого вченого