Дотримання прав і свобод людини при примусовому відбиранні біологічних зразків


Анотація

У статті розглянуто проблеми обмеження деякий прав і свобод людини під час здійснення відбирання біологічних зразків особи в примусовому порядку у кримінальному провадженні. Надано аналіз застосування заходів примусового характеру в процесі отримання зразків для експертизи. Розглянуті межі та допустимість такого примусу. Зосереджена увага на законодавстві України й зарубіжних країн, низці рішень Європейського суду з прав людини та Верховного Суду з окресленої проблематики.

Посилання

1. Сокиран М. Ф. Отримання слідчим зразків для експертизи за участю спеціаліста. Криминалистика и судебная экспертиза. 2014. Вып. 59. С. 153-161.
2. Брагер Д. К. Принудительное проведение освидетельствования и получение образцов для сравнительного исследования: отдельные проблемы. Вестник Томского государственного университета. 2013. № 377. С. 99–101.
3. Хартия осоновних прав Европейского союза. Торжественная прокламация. 2000. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text (дата звернення: 02.04.2021).
4. Дело «Салихов (Salikhov) против Российской Федерации». Постановление ЕСПЧ от 03.05.2012. Жалоба №23880/05. URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=282762#09725367747333233 (дата звернення: 03.04.2021).
5. Саундерс против Соединенного Королевства. Решение по делу. Европейский суд по правам человека. Избранные решения : в 2 т. / ред. проф. В.А. Туманова. Москва : НОРМА, 2000. т. 2 . С. 287–317.
6. The Spanish Constitutional Court's case law: judgment 107/1985, Official State Gazette No. 265, 2.11.1985 URL : https://www.loc.gov/law/find/gazettes-online.php (дата звернення: 01.04.2021).
7. Коропецька С. О. Відібрання зразків біологічного походження під час досудового розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та юрид. наук. Киев, 2017. 20 c.
8. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (актуальна практика). Рішення, внесені до ЄДРСР, за 2020 рік / упоряд. правове управління (ІІІ) департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду. Київ. 2020. 56 с.

References
Sokiran, M. F. (2014). Otrimannya slidchim zrazkiv dlya ekspertizi za uchastyu specialista. Kriminalistika i sudebnaya ekspertiza, 59, 153-161.
Brager, D. K. (2013). Prinuditelnoe provedenie osvidetelstvovaniya i poluchenie obrazcov dlya sravnitelnogo issledovaniya: otdelnye problemy. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 377, 99-101.
Koropecka, S. O. (2017). Vidibrannya zrazkiv biologichnogo pohodzhennya pid chas dosudovogo rozsliduvannya (avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya k-ta yurid. nauk). Kiev.
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати цю статтю:
Горелкіна, К. (2021). Дотримання прав і свобод людини при примусовому відбиранні біологічних зразків. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 133-140. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.12
Розділ
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, ОРД